Apvienotā novadu bāriņtiesa


Ar 2019.gada 1.martu darbību sākusi pašvaldību iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“ (turpmāk – Apvienotā bāriņtiesa). Pamatojoties uz Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu domju lēmumiem, Apvienotā bāriņtiesa ir likvidēto Amatas novada pašvaldības iestādes “Amatas novada bāriņtiesa”, Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestādes “Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa“, Līgatnes novada pašvaldības iestādes “Līgatnes novada bāriņtiesa“, Pārgaujas novada pašvaldības iestādes “Pārgaujas novada bāriņtiesa“ un Raunas novada pašvaldības iestādes “Raunas novada bāriņtiesa“ mantas, lietu un saistību pārņēmēja.

Apvienotās bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:
Amatas novadā- Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures pagasts, Zaubes pagasts;
Jaunpiebalgas novadā- Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
Līgatnes novadā- Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
Pārgaujas novadā- Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
Raunas novadā- Drustu pagasts, Raunas pagasts

Nolikums.

Apvienotās bāriņtiesas reģistrācijas numurs: 40900027924
Nodokļu maksātāja numurs: 90012044497
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
Tālrunis: 64119911
e-pasts: apvienotabt@apvienotabt.lv

Apvienotās bāriņtiesas priekšsēdētāja Eva Rubene
biroja adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
Tālrunis: 26455593
e-pasts: eva.rubene@apvienotabt.lv

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem:
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Bāriņtiesa notariālās darbības veic tikai Apvienotās bāriņtiesas darbības teritorijā, administratīvajās teritorijās, kur nav pieejami zvērināta notāra pakalpojumi – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novados. Notariālo darbību veikšanas vietas un adreses adreses norādītas pieņemšanas laiku sarakstā augstāk, izņemot biroju Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs.

Nodevas iemaksājamas :
• Amatas novada pašvaldības (reģ.Nr. 90000957242) bankas kontā:
SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41 HABA 0551 0002 8950 3
(Internetbankā, pasta nodaļās, tirdzniecības vietās, kurās pieņem maksājumus u.c.)
• Amatas novada pašvaldības kasēs.

Maksājuma mērķī jānorāda:
“Valsts nodeva ABT Vārds Uzvārds, darbība summa, darbība summa…”
(piem. Valsts nodeva ABT Andris Bērziņš, paraksta apliecināšana 4.27, darījuma apliecināšana 7.11)