Aktualitātes


Vides likumdošanas prasību ievērošana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas maksu
27.10.2010


SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanasorganizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi un nosūtījusi ZAAO veidojošo pašvaldībudomēm izskatīšanai iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām atkritumuapsaimniekošanas maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja, ka 2010.gada 17.sptembradalībnieku sapulcē tika atbalstīts ZAAO valdes priekšlikums par uzņēmuma tarifupolitiku 2011.gadam, kas paredzēja Ziemeļvidzemes reģionā izveidot divas tarifuzonas. Šobrīd blakus esošajos novados tarifi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanuatšķiras, bet ZAAO ir sagatavojis tarifa piedāvājumu pašvaldībām, kas paredztikai divas tarifu zonas Ziemeļvidzemē - atsevišķi izdalot reģiona divaslielākās pilsētas, bet pārējos novados pašvaldībām tika iesniegta izskatīšanaivienāda atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Piedāvājot pašvaldībām izskatīt un apstiprinātatkritumu apsaimniekošanas maksu 2011.gadam, ZAAO ar dalībnieku domju deputātuatbalstu vēlas tuvāko gadu laikā atgriezties pie sistēmas, ka visiemZiemeļvidzemes iedzīvotājiem un uzņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanupiemērotu vienādu maksu. Šāds princips ir noteiks ZAAO dibināšanas līgumā undarbojās reģionā līdz 2007.gadam. Plānotās izmaiņas atkritumu apsaimniekošanasmaksā ir no 15% līdz 24% apmērā atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas maksasapmēra šogad. Savukārt pašvaldībās, kurās līdz šim jau tika piemērota maksa8,85 LVL par kubikmetru plus PVN maksas pieaugums plānots tikai 1% apmērā. 

Izmaiņasatkritumu apsaimniekošanas maksā  no2011.gada 1.janvāra ir nepieciešamas, jo ZAAO ir jāpilda prasības par atkritumuapstrādi pirms noglabāšanas, kas noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnijanoteikumos Nr. 474 „Atkritumu poligonuierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas unrekultivācijas noteikumi”, kā arī pieņemtās izmaiņas Dabas resursu nodokļalikumā paredz nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos pieaugumu no 3latiem par katru apglabāto tonnu uz 5 latiem. Poligonu apsaimniekošanasnoteikumos noteiktās prasības par atkritumu apstrādi pirms noglabāšanas iriestrādātās ņemot vērā Eiropas Savienības direktīvu prasības  un sākot ar 2010.gada 16.jūliju  no kopējās atkritumu masas jāatdala bioloģiskinoārdāmos atkritumus un citus pārstrādājamos atkritumus, lai samazinātuapglabājamo atkritumu daudzumu.

Lai varētu izpildītlikumdošanā noteiktās prasības, ZAAO realizējot Eiropas SavienībasKohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumuapsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūraspilnveidošana” ir izveidojis atkritumu mehāniskāspriekšapstrādes centru, un ir iegādājies atkritumu smalcināšanas un šķirošanasiekārtas, kas nodrošinās sadzīves atkritumu šķirošanu un priekšapstrādi pirmsatkritumu noglabāšanas, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumuapjomu. Projekta realizācijai ZAAO ir saņēmis 85% ES Kohēzijas fondalīdzfinansējumu, kā rezultātā nebija nepieciešams papildus finansējums centraizveides investīcijām, tomēr ZAAO jānodrošina atkritumu mehāniskāspriekšapstrādes centra ekspluatācijas izmaksu segšana. Uzsākot ekspluatētmehāniskās šķirošanas iekārtas apglabājamo atkritumu daudzumus tiks samazinātsvismaz par 20% un atkritumu apglabāšanas šūna kalpos ilgāk.

ZAAO Mārketinga daļas vadītāja Ieva Tabūneskaidro „Atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no divām komponentēm – noatkritumu savākšanas un transportēšanas maksas un atkritumu apglabāšanastarifa. Atkritumu apglabāšanas tarifu veidojošo izmaksu pamatotību izskata unizvērtē Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Atkritumu apglabāšanas tarifs irjāmaksā ikvienam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam vai iedzīvotājam, kuršnogādā atkritumus uz poligonu Daibe. Otra maksu veidojošā komponente - atkritumusavākšanas un transportēšanas maksu veido to pakalpojumu izmaksas, kurus ZAAOsniedz konkrētās pašvaldības teritorijā. Bet no nākamā gada ZAAO jāuzsākatkritumu priekšapstrādes centra darbības ekspluatācija, lai ievērotu normatīvoaktu prasības un šo izmaksu segšanu ZAAO nevar nodrošināt no esošiem ieņēmumiempar atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ ir nepieciešams mainīt atkritumuapsaimniekošanas maksu.”

ZAAO ir radījusiiespējas arī samazināt maksājumu apmēru par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.ZAAO aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot atkritumu šķirošanas iespējas – EKOpunktus, EKO laukumus, konteinerus PET pudelēm, jo par šo konteineru tukšošanuiedzīvotājiem nav jāmaksā. Tāpat arī uzņēmēji var ietaupīt līdzekļus šķirojotatkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu ir jāmaksā krietni mazāka summanekā par sadzīves atkritumiem, tāpat uzņēmēji var šķirotos atkritumus nogādātuz reģiona EKO laukumiem. Šķirošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma atgādina – „saviem klientiem piedāvājam iespēju saņemt atlaidi maksai par sadzīvesatkritumu izvešanu, izmantojot EKO laukumu atlaižu kartes. Papildus informācijupar atlaižu kartēm pieejama pie EKO laukuma pārziņiem vai ZAAO interneta mājaslapā.”  

SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija ir pašvaldībudibināta komercsabiedrība, kas jau 11 gadus pašvaldību uzdevumā sniedzatkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā un apsaimniekoreģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu „Daibe”. Atkritumu šķirošanas sistēmu ZAAO attīsta jau kopš 2001.gada. Nujau desmito gadu uzņēmums darbojas arī vides izglītības jomā, veicotsabiedrības izglītošanas aktivitātes, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti.

Informācijusagatavoja:

Ieva Tabūne

SIA ZAAO mārketinga daļasvadītāja

Tālr. 642 81250

Mob. tālr. 29160484

E-pasts: ieva@zaao.apollo.lv

      Atpakaļ