Aktualitātes


Par Raunas Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru
17.12.2015Par Raunas Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

Raunas novada domes ēkā no 1. decembra darbojas Raunas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurā iedzīvotājiem iespējams saņemt konsultācijas un palīdzību pakalpojuma saņemšanai no Valsts iestāžu piedāvātā pakalpojumu groza, neapmeklējot Valsts iestādes klātienē.

VPVKAC mērķis un galvenais uzdevums ir valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai. Vairāku valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē (VPVKAC) veikta ar mērķi atvieglot līdzšinējo pakalpojumu saņemšanas kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam.

VPVKAC darbojas kā ir starpnieks starp klientu un Valsts iestādēm. VPVKAC klātienē var saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta elektroniskos pakalpojumiem un palīdzību elektronisko pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā.

Ierodoties VPVKAC līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments — pase vai personas apliecība (eID). Ja plānots izmantot elektroniskos pakalpojumus, līdzi jāņem personas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts elektroniskais paraksts, elektroniskā paraksta viedkarte, taču atsevišķu pakalpojumu saņemšanai pietiek ar internetbankas pieejas kodiem.

Ja plānots veikt pakalpojumus klātienē, tad atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti. Piemēram, slimības lapas iesniegšana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kā papildus nepieciešamais dokumenti slimības lapa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta (VSAA) pakalpojumus: apbedīšanas pabalsts; bērna invalīda kopšanas pabalsts; bērna kopšanas pabalsts; bērna piedzimšanas pabalsts; bezdarbnieka pabalsts; brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai; datu par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 1. janvārim uzkrāšana; ģimenes valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās; pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; paternitātes pabalsts; slimības pabalsts; valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle; valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; vecāku pabalsts; vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram), iespējams saņemt iesniedzot iesniegumu VPVKAC neapmeklējot VSAA klātienē. Šo pakalpojumu saņemšana ir iespējams ar un bez aktivizēta elektroniskā paraksta, elektroniskā paraksta viedkartes vai internetbankas pieejas kodiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus: elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa; gada ienākumu deklarāciju pieņemšana; iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi; pieteikšanās elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai, iespējams saņemt iesniedzot iesniegumu VPVKAC neapmeklējot VID klātienē. Šo pakalpojumu saņemšana ir iespējams ar un bez aktivizēta elektroniskā paraksta, elektroniskā paraksta viedkartes vai internetbankas pieejas kodiem. Zināšanai – lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju papīra formā, nepieciešams zināt iepriekšējo gadu atlikumu summas. Ērtāk un vienkāršāk gada ienākumu deklarāciju ir aizpildīt autenficējoties ar elektronisko parakstu vai internetbankas pieejas kodiem.

Pārējo valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus VPVKAC iespējams saņemt kā konsultāciju par elektronisko pakalpojumu, nodrošinot pieeju nepieciešamajai informācijai autenficējoties ar elektronisko parakstu vai internetbankas pieejas kodiem.
      Atpakaļ