Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES 2013.GADA 30.OKTOBRA SĒDES NR. 12 DARBA KĀRTĪBA
28.10.2013


1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.
2. Iesniegumu izskatīšana:
2.1 Par finansiālu atbalstu komandas „Drusti” dalībai „Līgatnes kausā telpu futbolā”.
2.2 Par finansiālu atbalstu deju kopai “Kņopienes.lv”.
2.3 Par tūrisma ralliju - brīvdienu izbraucienu "Ziemas festivāls".
2.4 Par apdzīvojamo platību V.A.
2.5 Par apdzīvojamo platību I.Z.
2.6 Par apdzīvojamo platību G.B.
2.7 Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represētām personām.
2.8 Par uzturēšanās pakalpojuma maksas Raunas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē parādu dzēšanu.
2.9 Par izbraukuma tirdzniecības atļauju ZS „Mežvijas”.
2.10 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lorenči”.
2.11 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mežastrauti”.
2.12 Par izmaiņām Raunas novada domes administratīvās komisijas sastāvā.
2.13 Par AS „Sadales tīkls” plānotajiem rekonstrukcijas darbiem Raunā, Raunas novadā.
2.14 Par zemes nodalīšanu „Latvenergo” valdījumā esoša slēgta transformatora apakšstacijas T-2810 „Drusti” ēkas uzturēšanai.
3. Par Raunas novada Drustu novadpētniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem 2012.gada 28.novembra Raunas novada domes sēdes Nr.11 lēmumā 4.§ „Par samaksas noteikšanu par trenažieru zāles apmeklējumu Raunā un Drustos”.
5. Par grozījumiem Raunas novada domes 2012.gada 28.martā apstiprinātajos noteikumos „Par reklāmas izvietošanu Raunas novada domes informatīvajā izdevumā „ Raunas novada vēstis” un interneta mājas lapā
www.rauna.lv”.
6. Par grozījumiem Raunas novada domes 2009.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā”.
7. Par grozījumiem noteikumos Nr.2 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013.gadam“.
8. Par 2013./2014.mācību gada 1.pusgada savstarpējo norēķinu izmaksu apstiprināšanu.
9. Par Lauku attīstības programmas pasākumu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.
10. Par nekustamā īpašuma „Skola un parks” sadalīšanu.
11. Par zemes vienību apvienošanu.
12. Par Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un Raunas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Gala redakciju nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
13. Par projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 2014.gadā.
      Atpakaļ