Aktualitātes


58319

Kadastrālo vērtību izmaiņas Raunas novadā 2014. gadā
23.10.2013


Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Raunas novadā minētajā periodā visaktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi. Reģistrēti gandrīz 130 darījumi ar zemi, no tiem lielākā daļa notika ar lauksaimniecības zemi. Vairāk nekā 40 darījumos pārdeva zemi kopā ar ēkām un gandrīz 20 darījumos – dzīvokļus.

2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei. Dzīvojamām ēkām izmaiņas būs tikai Raunas pagastā. Komercdarbības zemei izmaiņas abos pagastos, bet ēkām tikai Drustu pagastā. Bāzes vērtību izmaiņas nebūs ražošanas objektiem.

Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei Drustu  pagastā vidēji pieaugs par 7%, bet Raunas pagastā par 10%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes vērtība 2014. gadā Drustu pagastā būs  320 Ls/ha, līdzšinējās 270 Ls/ha vietā, bet Raunas pagastā 420 Ls/ha, līdzšinējās 360 Ls/ha vietā.

Ievērojot vispārējo ēku vērtību līmeni un notikušos dzīvokļu darījumus, Raunas pagasta centrā savrupmājām bāze vērtība samazināta no 70 Ls/m2 uz 60 Ls/m2, bet daudzdzīvokļu ēkām no 50 Ls/m2 uz 46  Ls/m2.

Nelielas izmaiņas sagaidāmas komercdarbības īpašumiem. Drustu pagasta centrā, kurā labāka infrastruktūra un augstāks vērtību līmenis, komercdarbības zemei bāzes vērtība nemainīsies (0.60 Ls/m2), bet pārējā pagasta teritorijā tā samazināsies  no 0.60 Ls/m2 uz 0.45 Ls/m2 par vērtēšanai noteikto standarta gabalu. Līdzīgs zemes bāzes vērtības samazinājums būs arī  Raunas pagasta pārējai teritorijai. Tāpat bāzes vērtības samazinājums (4–5 Ls/m2 apmērā) būs komercdarbības ēkām un telpām Raunas centrā, bet Drustu pagasta pārējā teritorijā tikai telpām (10 Ls/m2 apmērā). Minētās izmaiņas skars nelielu komercdarbības objektu skaitu.

Kadastrālo vērtību kopsummas Raunas novadā zemei palielinājušās par 7%, savukārt ēkām samazinājušās par 5%.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.      Atpakaļ