Aktualitātes


PAR GARANTĒTO ATLĪDZĪBU IZMAKSU RAUNAS KOOPERATĪVĀS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS NOGULDĪTĀJIEM
09.05.2011


1. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā arī – Komisija) padomes 05.05.2011. lēmumu Nr. 71 "Par krājaizdevu sabiedrības licences anulēšanu Raunas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai" Komisija ir anulējusi Raunas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (tālāk tekstā arī – Sabiedrība) (adrese – Dīķa ielā 6, Raunas pagastā, Raunas novadā, LV-4131, Nr. 54103017821) 19.08.1999. izsniegto licenci Nr. 153 krājaizdevu sabiedrības darbībai.

2. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 1. panta 5. punkta "b" apakšpunktu noguldījumu nepieejamība ir noguldījumu piesaistītāja nespēja izmaksāt noguldījumus, ja Komisija ir anulējusi atļauju (licenci) krājaizdevu sabiedrības darbībai. Līdz ar to Komisija secina, ka Sabiedrībā atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 1. panta 5. punkta regulējumam ir iestājusies noguldījumu nepieejamība un, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likuma 14. panta pirmo daļu, Sabiedrības noguldītājiem ir izmaksājama garantētā atlīdzība, ja tiem atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma regulējumam ir tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta pirmo daļu neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 euro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestāsies noguldījumu nepieejamības gadījums. Savukārt garantētais noguldījums atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 1. panta 1. punktam ir noguldījumu piesaistītāja klienta kontā esošie naudas līdzekļi jebkurā valūtā, kuri noguldījumu piesaistītājam ir jāatmaksā saskaņā ar likuma vai līguma noteikumiem. Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 3. panta piektās daļas prasībām garantēto atlīdzību izmaksā latos.

3. Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 14. panta otrajai daļai noguldījumu piesaistītājs sagatavo to noguldītāju sarakstu, kuriem izmaksājama garantētā atlīdzība. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 20. panta piekto daļu Komisijas padome lemj par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, laiku un vietu. Noguldījumu garantiju likuma 20.1 panta pirmā daļa noteic, ka garantēto atlīdzību izmaksā ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Sabiedrības noguldītāju kopējais skaits, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, ir 29 fiziskas personas. Ievērojot labas pārvaldības principu, un lai nodrošinātu operatīvu un atvieglotu garantēto atlīdzību izmaksas kārtību, uzskatāms par lietderīgu noteikt, ka, pamatojoties uz Sabiedrības sagatavoto noguldītāju sarakstā ietverto informāciju garantēto atlīdzību izmaksu noguldītājiem veic Komisija, ar pārskaitījumu uz noguldītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Ja personai nav atvērts norēķinu konts kredītiestādē, noguldītājs sniedz informāciju par VAS "Latvijas Pasts" filiāli, kura atrodas noguldītāja dzīvesvietas tuvumā un uz kuru veicams garantētās atlīdzības pārskaitījums saņemšanai pēc pieprasījuma.

Lai nodrošinātu pārskaitījumu veikšanu uz noguldītāju norēķinu kontu, Komisijai ir nepieciešams iegūt informāciju par noguldītāju norēķinu kontu. Līdz ar to pēc šī lēmuma spēkā stāšanās Sabiedrības noguldītājiem Komisijai ir nepieciešams iesniegt informāciju par norēķinu kontu, uz kuru Komisijai veicams pārskaitījums par garantētās atlīdzības izmaksu. Ņemot vērā noguldītāju nelielo skaitu un lai nodrošinātu paātrinātu informēšanas kārtību par šajā lēmumā minētajām noguldītāju tiesībām saņemt garantēto atlīdzību, Komisija tiem Sabiedrības noguldītājiem, kuri ir ietverti noguldītāju sarakstā, vienlaikus ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu nosūta vēstuli ar lūgumu iesniegt Komisijā garantēto atlīdzību izmaksai nepieciešamo informāciju. Komisijas vēstule tiek nosūtīta uz noguldītāja adresi, kura norādīta noguldītāju sarakstā. Komisija nodrošina garantēto atlīdzību izmaksu ar pārskaitījumu ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no noguldītāju vēstules, kurā norādīta informācija par tā norēķinu kontu vai noguldītāja dzīvesvietā esošās VAS "Latvijas Pasts" filiāles atrašanās vietu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod obligāto administratīvo aktu, ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts jāizdod. Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmā daļa nosaka, ka gadījumā, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo aktu.

Ievērojot faktiskos apstākļus, ka, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likuma 1. panta 5. punkta "b" apakšpunktu, Sabiedrībā ir iestājusies noguldījumu nepieejamība, Komisijai ir pienākums saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 20. panta piekto daļu pieņemt šo lēmumu kā obligāto administratīvo aktu, nosakot garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, laiku un vietu. Pieņemot lēmumu, Komisija ņem vērā noguldītāju intereses un ir noteikusi tādu garantēto atlīdzību izmaksas kārtību, saskaņā ar kuru Sabiedrības noguldītājiem nav obligāti nepieciešams ierasties Komisijā personīgi, lai saņemtu garantēto atlīdzību, jo izmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz noguldītāju norēķinu kontu vai attiecīgo VAS "Latvijas Pasts" filiāli.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu un 65. panta pirmo daļu un Noguldījumu garantiju likuma 1. panta 5. punkta "b" apakšpunktu, 3. panta pirmo daļu, 20. panta piekto daļu un 20.1 panta pirmo daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Konstatēt, ka Raunas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (adrese – Dīķa ielā 6, Raunas pagastā, Raunas novadā, LV-4131, Nr. 54103017821) ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

2. Vienlaikus ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu nosūtīt vēstuli Raunas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem ar lūgumu iesniegt Komisijā informāciju par noguldītāja konta numuru tā izvēlētā kredītiestādē vai noguldītāja dzīvesvietā esošās VAS "Latvijas Pasts" filiāles atrašanās vietu.

3. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta tiem noguldītājiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt šādu garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir Raunas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā, garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 euro apmērā vienam noguldītājam.

4. Garantēto atlīdzību izmaksu Komisija veic ar pārskaitījumu uz noguldītāja norādīto kontu tā izvēlētā kredītiestādē vai uz attiecīgo VAS "Latvijas Pasts" filiāli ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no dienas, kad Komisijā ir saņemta informācija par noguldītāja norēķina konta numuru vai attiecīgo VAS "Latvijas Pasts" filiāles atrašanās vietu.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 21. panta noteikumiem sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese – Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050).

 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja        I. Krūmane
      Atpakaļ