Aktualitātes


Projekts "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamības uzlabošana Raunas novada Drustu pagastā"
08.05.2015


  

Ģimenes ārste Zaiga Zariņa Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF)  3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros īsteno projektu Nr.3DP/3.1.5.1.1./14/APIA/CFLA/027 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamības uzlabošana Raunas novada Drustu pagastā”.

Projekta mērķis ir sakārtot un uzlabot primārās veselības aprūpes infrastruktūru un ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību Raunas novadā.

Projekta ietvaros paredzēts: 1. ģimenes ārsta kabineta un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija (personām ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošinātas piekļuves iespējas, kā arī tiks pielāgotas koplietošanas telpas); 2. iegādāts ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums - mēbeles (krēsli, plaukts).

Projekta kopējās izmaksas - EUR 20 098,05;

ERAF līdzfinansējums - EUR 16 912,50;

privātais finansējums - EUR 2984,56.

Projekta īstenošanas vieta: Palsas iela 16, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads.

Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim.

      Atpakaļ