Aktualitātes


60091

Pedagogu konference
20.08.2015


Apbalvojumi

IZM Atzinības raksti

2015. gada augusts

 


Izglītības iestāde

Pedagoga vārds, uzvārds

Atzinības pamatojums

Amatas novads

Nītaures vidusskola

Linda Janberga, sākumskolas skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Spāres internātpamatskola

Zane Siliņa, logopēdijas skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Spāres internātpamatskola

Aiva Lagzdiņa, direktores pienākumu izpildītāja, direktora vietniece izglītības jomā

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas vidusskola

Liene Lorence, fizikas un ķīmijas skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Jaunpiebalgas vidusskola

Zane Althabere, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Pārgaujas novads

Stalbes vidusskola

Ilze Paegle,

Matemātika un ekonomikas skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Straupes pamatskola

Elita Tomsone, interešu izglītības skolotāja.

Par nozīmīgu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu skolēna radošuma un talantu izkopšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Straupes pamatskola

Anita Lazdāne, sākumskolas skolotāja

Par mērķtiecīgu un atbildīgu ikdienas mācību un audzināšanas darbu.

Priekuļu novads

Priekuļu vidusskola

Māris Brasliņš, interešu izglītības skolotājs

Par nozīmīgu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu skolēna radošuma un talantu izkopšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Priekuļu vidusskola

Anda Rozmisa, sākumskolas skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Priekuļu vidusskola

Anita Skrastiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas vidusskola

Vizbulīte Kalniņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Vecpiebalgas vidusskola

Vija Jansone, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.


Apvienotās izglītības pārvaldes pateicības un atzinības raksti

2015. gada augusts


Izglītības iestāde

Vārds, uzvārds

Atzinības/pateicības pamatojums

Amatas novads

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde

Dina Dombrovska, vadītāja

Par profesionālu izglītības un audzināšanas procesa vadīšanu, plānošanu, tiesiskuma nodrošināšanu, inovāciju ieviešanu un darba analīzi Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novados

Spāres internātpamatskola

Anna Oborenko, vizuālās mākslas un internāta skolotāja

Par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā.

Spāres internātpamatskola

Māra Cire, internāta skolotāja

Par ilggadīgu, godprātīgu un radošu darbu un uzticību savai profesijai un profesionālismu.

Spāres internātpamatskola

Dace Šleija, latviešu valodas, matemātikas, vizuālās mākslas, sociālo zinību un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Par profesionālu, pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu

Spāres internātpamatskola

Sanita Misere

Par pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu un ieguldījumu skolēnu radošuma veicināšanā

Spāres internātpamatskola

Baiba Erliha

Par radošu darbību skolas audzināšanas darba organizēšanā un ieguldīto darbu skolas izaugsmē

Spāres internātpamatskola

Solvita Misere- Jukāma

Par radošu pedagoģisko ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejutību un sirsnību

Nītaures vidusskola

Daina Beļajeva

Par labiem rezultātiem mācību un audzināšanas darba organizēšanā un skolēnu vokālo spēju attīstīšanā

Nītaures vidusskola

Anta Paula

Par augstiem sasniegumiem tautisko deju tradīciju kopšanā

Nītaures vidusskola

Gunārs Erels

Par panākumiem mācību un audzināšanas darba organizēšanā un ieguldījumu skolas datortīkla attīstībā.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas vidusskola

Inese Dzene

Par veiksmīgu un radošu pedagoģisko darbu pirmsskolas grupā, prasmīgi īstenojot sadarbību starp bērniem un vecākiem.

Jaunpiebalgas vidusskola

Sarmīte Vlodare

Par kvalitatīvu un rezultatīvu sporta skolotājas darbu.

Līgatnes novads

Līgatnes novada vidusskola

Daiga Meistere, sākumskolas un deju skolotāja

Par radošu pedagoģisko darbību un sasniegumiem iestādes izaugsmē un attīstībā..

Līgatnes novada vidusskola

Dace Bicāne, mūzikas skolotāja

Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozarē.

Līgatnes novada vidusskola

Dace Zariņa

Par godprātīgi un apzinīgi veiktu pedagoģisko darbu

Līgatnes novada vidusskola

Ilze Treifelde

Par godprātīgi un apzinīgi veiktu pedagoģisko darbu

Līgatnes novada vidusskola

Ritma Timermane

Par godprātīgi un apzinīgi veiktu pedagoģisko darbu

Līgatnes novada vidusskola

Līga Zicmane

Par godprātīgi un apzinīgi veiktu pedagoģisko darbu

Pārgaujas novads

Straupes pamatskola

Gaļina Millere, mūzikas un sociālo zinību skolotāja

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu muzikālajā izglītošanā, latviešu tautas tradīciju uzturēšanā.

Straupes pamatskola

Aiva Gūtmane

par atbildīgu un rezultatīvu darbu Straupes pamatskolas skolēnu patriotiskajā audzināšanā un sagatavošanā valsts pārbaudes darbiem

Straupes pamatskola

Elita Pakalne

par nozīmīgu ieguldījumu Straupes pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanā, un sakarā ar 35 gadu darba jubileju.

Straupes pamatskola

Inguna Vīne

par nozīmīgu ieguldījumu Straupes pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanā, un sakarā ar 30 gadu darba jubileju.

Straupes pamatskola

Dana Gaile

par rezultatīvu un atbildīgu darbu Straupes pamatskolas skolēnu iesaistīšanā starptautiskās aktivitātēs un sagatavošanā valsts pārbaudes darbiem.

Straupes pamatskola

Ligita Krūmiņa

par radošu pedagoģisko darbību, nozīmīgu ieguldījumu Straupes pamatskolas izaugsmē un sakarā ar 35 gadu darba jubileju.

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Janina Vaļicka, pamatizglītības un internāta skolotāja

Par ilggadīgu nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes pilsoniskās apziņas veidošanā.

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Inta Gailīte

Par ilggadēju, mērķtiecīgu darbu un ieguldījumu skolēnu prasmju pilnveidē mājturībā un tekstilapstrādes tehnoloģijās.

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Agita Jānelsiņa

Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības veidošanā.

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Sarmīte Kalve

Par rezultatīvu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Inga Pulkstene

Par radošu un humānu darbu kristīgo vērtību izpratnes veidošanā skolēniem.

Priekuļu novads

Jāņmuižas PII

Dagnija Pūce

Par aktīvu un radošu atbalstu „zaļajai kustībai”, par atbildību un nozīmīguma piešķiršanu iestādē organizētajiem pasākumiem

Jāņmuižas PII

Egita Ragozina

Par veiksmīgu un radošu darbu, veidojot bērniem atbilstošu mācību un rotaļu vidi, par jaunu pedagoģisko metožu un paņēmienu izmantošanu, nodrošinot individuālu pieeju katram bērnam.

Jāņmuižas PII

Velta Anta Olengoviča

Par uzdrīkstēšanos dalīties pieredzē starpnovadu un valsts mēroga semināros, tautas tradīciju kopšanu, veidojot bērnos piederības sajūtu Latvijai.
Raunas novads

Drustu pamatskola

Aīda Vašile, direktore

Par ilggadīgu, radošu un godprātīgu darbu izglītības iestādes vadīšanā.

Vecpiebalgas novads

Taurenes pamatskola

Imants Daugulis

Par prasmīgu, talantīgu, radošu un kvalitatīvu darbu skolēnu motivēšanā un matemātikas mācīšanā

Taurenes pamatskola

Aija Mitre, pirmsskolas skolotāja

Par ilggadīgu, radošu, aktīvu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību pirmsskolas audzēkņu izglītošanā, sagatavojot skolai..

Taurenes pamatskola

Lilita Ozoliņa, direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Taurenes pamatskola

Anta Paeglīte, sākumskolas skolotāja

Par ieguldīto darbu Taurenes pamatskolas izaugsmē un attīstībā, augstu profesionālo meistarību.

Taurenes pamatskola

Ilona Žagare, informātikas un sporta skolotāja

Par pašaizliedzīgu, godprātīgu, radošu un rezultatīvu darbu, augstu profesionālo meistarību.

Taurenes pamatskola

Sandra Kārkliņa, latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotāja

Par radošu, aktīvu un kvalitatīvu darbu Taurenes pamatskolas izaugsmē un attīstībā.

Taurenes pamatskola

Iveta Kallīte

Par mērķtiecīgu darbu skolēnu spēju un radošuma attīstīšanā

Taurenes pamatskola

Inguna Batņa

Par augstu profesionālo meistarību un rezultatīvu darbu sākumskolā un pirmsskolā

Taurenes pamatskola

Mārīte Tora

Par augstu profesionālo meistarību, veicinot katra bērna izaugsmi pirmsskolā

Taurenes pamatskola

Sandra Zommere

Par augstu profesionālo meistarību, sagatavojot pirmsskolas audzēkņus skolas gaitu uzsākšanai

Taurenes pamatskola

Gunta Graudiņa

Par augstu profesionālo meistarību , veicinot pirmsskolas audzēkņu un skolēnu valodas attīstību

Taurenes pamatskola

Ingrīda Batņa

Par radošu, aktīvu un kvalitatīvu darbu, veicinot katra skolēna radošuma un spēju attīstību.

Taurenes pamatskola

Jānis Taujinskis

Par radošu, aktīvu un kvalitatīvu darbu, veicinot katra skolēna radošuma un spēju attīstību.

Vecpiebalgas vidusskola

Mārīte Lācgalve

Par profesionālu, rezultatīvu un pašaizliedzīgu darbu skolas tautisko deju kolektīvu vadīšanā un ieguldījumu, iegūstot iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Vecpiebalgas vidusskola

Antra Grīnberga

Par profesionālu, rezultatīvu un pašaizliedzīgu darbu skolas tautisko deju kolektīvu vadīšanā un ieguldījumu, iegūstot iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Vecpiebalgas vidusskola

Inita Apalupa

Par profesionālu, rezultatīvu un pašaizliedzīgu darbu skolas koru vadīšanā un ieguldījumu, iegūstot iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Vecpiebalgas vidusskola

Agrita Eškina

Par mērķtiecīgu un prasmīgu skolas ansambļa un kora vadīšanu un ieguldījumu skolēnu talantu izkopšanā.

      Atpakaļ