Aktualitātes


„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu
31.07.2012


„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas nekustamā īpašumā „Zaļkalni 1”, kadastra Nr. 42480090070, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 1., 1. nogabalā 1.59 ha kopplatībā un nekustamā īpašumā „Zaļkalni 2”, kadastra Nr. 42480090069, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 2. nogabalā 0.56 ha kopplatībā, nosacītā cena Ls 13000.-, kopējais pārdodamais apjoms – 451.39 m3, cirtes paņēmiens – kailcirte;

Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29365501. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2012. gada 15. augustā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes sekretāres Vidzemes ielā 2, Raunas novada, Raunas pagastā līdz 2012. gada 14. augusta plkst. 17.00. Dalības maksa Ls 10,- (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda Ls 1300- , (jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai). Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads) pie sekretāres. Informācija pa tālruņiem 64107343, 29468871.”
      Atpakaļ