Aktualitātes


58333

Raunas novadā realizētais Zemkopības ministrijas projekts
27.09.2013


     Raunas novada dome no 01.06.2013. līdz 30.09.2013. realizēja Zemkopības ministrijas Zivju fonda pasākumā ,,Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” apstiprināto projektu ,,Raunas novada Drustu pagasta Krogus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”, projekta finansējums Ls 375.10. Projekta ietvaros Raunas novada pašvaldība: noslēdza līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, kas Krogus ezeram izstrādāja zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus - zinātniski pamatotu plānu par zivju resursu izmantošanu ezerā, lai zivsaimnieciskā darbība nekaitētu nedz sugu daudzveidībai un zivju krājumam, nedz citām vides prasībām, piemēram, putnu populācijai. Tika iegūti dati par zivju krājumu stāvokli, zivju klasifikāciju, kā arī izstrādātas rekomendācijas ezera apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Projektu realizācija ir pirmais solis, lai veicinātu zivju resursu saglabāšanu Krogus ezerā, kas atrodas Drustu pagasta centrā un ir iecienīta makšķerēšanas vieta. Turpmāk Raunas novada dome plāno piesaistīt Zivju fonda līdzekļus regulārai zivju resursu pavairošanai un atražošanai, lai sekmētu ilglaicīgu ezera zivsaimniecisko izmantošanu.

      Atpakaļ