Aktualitātes


25.09.2013. Domes sēdes Nr.10 darba kārtība
23.09.2013


 

RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

 Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131.

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv

RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 10

2013.gada 25.septembrī

DARBA KĀRTĪBA

1.        Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Neimaņa ziņojums par paveikto darbu.

2.        Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

3.        Iesniegumu izskatīšana:

3.1.       Par finansiālu atbalstu autosportistam E.B.

3.2.       Par finansiālu atbalstu futbola komandai „Rauna”.

3.3.       Par apdzīvojamo platību I.P. 

3.4.       Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Lorenči”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

3.5.       Par nekustamā īpašuma „Vecrimšas” zemes sadali.

3.6.       Par dzīvojamās mājas „Pagasti” Drustu pagastā nodošanu privatizācijai.

4. Par Rudens gadatirgus nolikumu.

5. Par 2013./2014.gada apkures sezonas tarifiem Raunas novadā.

6. Par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā:

6.1.   Par grozījumiem parāda piedziņā bezstrīdus kārtībā no V.B.

6.2.   Par grozījumiem parāda piedziņā bezstrīdus kārtībā no L.B.

6.3.   Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no A.S.

7. Par grozījumiem Raunas novada domes saistošajos noteikumos:

7.1.  Par grozījumiem Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Raunas novada domes nolikums”.

7.2.  Par grozījumiem Raunas novada domes 2009.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā”.

7.3.  Par grozījumiem Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldību nodevām Raunas novadā”.

7.4.  Par grozījumiem Raunas novada domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības pabalstiem Raunas novadā”.

7.5.  Par grozījumiem Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”.

7.6.  Par grozījumiem Raunas novada domes 2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā”.

8. Par grozījumiem Raunas novada domes lēmumos:

8.1.  Par grozījumiem 2009.gada 26.marta Raunas novada domes sēdes Nr.4 lēmumā 7. „Par maksas pakalpojumiem Raunas novada domes iestādēs“.

8.2.  Par grozījumiem 2009.gada 22.aprīļa domes sēdes Nr.5  lēmumā 6. „Samaksa par apbedīšanas pakalpojumiem Raunas novada Drustu pagasta kapos“.

8.3.  Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta Raunas novada domes sēdes Nr.4  lēmumā 6. „Par pašvaldības telpu nomas maksas noteikšanu“.

8.4.  Par grozījumiem 2010.gada 24.februāra Raunas novada domes sēdes Nr.2  lēmumā 9. „Par ēdienu atlikumu realizācijas cenu“.

8.5.  Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa Raunas novada domes sēdes Nr.4  lēmumā 11.§ „Par ūdens un kanalizācijas tarifu noteikšanu“.

8.6.  Par grozījumiem 2012.gada 29.augusta Raunas novada domes sēdes Nr.8  lēmumā 6.§ „Par uzturēšanās maksas noteikšanu Raunas novada pirmskolas izglītības iestādēs“.

8.7.  Par grozījumiem 2012.gada 28.novembra Raunas novada domes sēdes Nr.11  lēmumā 6.§ „Par maksas pakalpojumiem Raunas pagasta bibliotēkā“.

8.8.  Par grozījumiem 2012.gada 27.decembra domes sēdes Nr.12 lēmumā 10. § „Par Gatartas pansionāta sniegto pakalpojuma izmaksu noteikšanu”.

8.9.  Par grozījumiem 2013.gada 27.februāra domes sēdes Nr.2 lēmumā 6.§ „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Drustu uz Gatartas bibliotēkās“.

8.10. Par grozījumiem 2013.gada 27.februāra Raunas novada domes sēdes Nr.2 lēmumā 14. § „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rozes bibliotēkā“.

      Atpakaļ