Aktualitātes


Nekustamā īpašuma “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana
01.10.2014


Nekustamā īpašuma “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 5. novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 4.novembrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 3 630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

 

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/

 
      Atpakaļ