Aktualitātes


Nekustamā īpašuma Cēsu iela 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana
01.10.2014


Nekustamā īpašuma Cēsu iela 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 6. novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 5.novembrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 28 200,00, nodrošinājuma nauda EUR 2 820,00 (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.

 

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 
      Atpakaļ