Aktualitātes


Paziņojums par izsoli
29.08.2014


Paziņojums par izsoliRaunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 7. oktobrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 6.oktobrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 43 560,00 (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 4 356,00 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.”

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 
      Atpakaļ