Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 7 2014.gada 25.jūnijā
20.06.2014
RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 7

2014.gada 25.jūnijā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

 1. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu.

 2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Dūķu” ezerā 2014.gadam iedalīšanu.

 3. Par nekustamā īpašuma „Cerība” zemes sadalīšanu.

 4. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam „Sprīži” apstiprināšanu.

 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Sila Zundi” Drustu pagastā Raunas novadā.

 6. Par materiālu atbalstu Raunas vidusskolas 10.-12.klases skolēniem.

 1. Par finansiālu atbalstu sieviešu resursu centram „Prieks”.

 2. Par finansiālu atbalstu atpūtas un piedzīvojumu diennakts nometnes „Tavs vasaras smaids” norisei.

 3. Par zemes vienību platību precizēšanu.

 4. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.

 5. Par ēdināšanu Raunas novada izglītības iestādēs.

 6. Par Raunas novada domes 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

      Atpakaļ