Aktualitātes


Sludinājums
12.06.2014


Maksātnespējīgās fiziskās personas Pāvela Dušeļa administratore Una Zakrevska, sertifikāts Nr.00227, prakses vieta: Cīruļu iela 9, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163, tālr. 29245130, paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Pāvelam Dušelim piederošs nekustams īpašums:

dzīvoklis Nr. 10, „Ozoli”-10, Drustu pagasts, Raunas novads, reģistrēts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Drustu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000186610 10, kadastra Nr. 4248 900 0044. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 700, 00. Izsoles nodrošinājums EUR 70, 00. Izsole notiks 2014.gada 15.jūlijā, plkst.12.00 Antonijas ielā 7–2, Rīgā.

Pēc kārtas šī ir pirmā izsole.

Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratores Unas Zakrevskas, sertifikāts Nr.00227, personas kods 091168-10445, norēķinu kontā Nr.LV18UNLA0050012138816, AS "SEB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums.

Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.
      Atpakaļ