Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 6 2014.gada 28.maijā
26.05.2014


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 6

2014.gada 28.maijā

 

DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ozolkalns”.

  2. Par nekustamā īpašuma „Dzeguzes” zemes sadalīšanu.

  3. Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam „Torņkalns” Raunas pagastā Raunas novadā.

 3. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai pašvaldības ezeros 2014.gadam iedalīšanu.

  1. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā 2014.gadam iedalīšanu.

  2. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Kreiļu” ezerā 2014.gadam iedalīšanu.

 4. Par adresēm Raunas novadā.

 5. Par grozījumu izstrādi „Cēsu rajona Drustu pagasta Dūniju HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos”.

 6. Par sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā.

 7. Par grozījumiem noteikumos Nr.2 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam”.

 8. Par Raunas novada domes gada pārskatu par 2013.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi.

 9. Par nodokļa parādu dzēšanu par kopējo summu līdz 15.00 EUR, ja pamatparāda summa vecāka par 3 gadiem un ja personai iepriekš nav uzsākta parāda piedziņa.

 10. Parnekustamā īpašuma Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 
      Atpakaļ