Aktualitātes


Notiks diskusija par transporta un pieejamības attīstību Vidzemē
22.05.2014


 

Notiks diskusija par transporta un pieejamības attīstību Vidzemē

20. maijā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa „Transporta un pieejamības attīstība Vidzemē” norisināsies viesnīcā Wolmar, Valmierā, plkst. 11:00, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenais mērķis ir aktualizēt reģiona esošo situāciju transporta un pieejamības jomās, salīdzinot to ar iepriekšējo periodu (2007-2013), kā arī pārskatīt reģiona nozīmes ceļu sarakstu un identificēt iespējamās sadarbības stratēģijas transporta un pieejamības uzlabošanai.

Projekta ietvaros ir plānotas divas darba grupas par tēmu „Transporta un pieejamības attīstība Vidzemē”, kurās tiks diskutēts par autoceļu infrastruktūras attīstību, mobilitāti un sasniedzamību reģionā, kā arī pasažieru pārvadājumiem un to perspektīvajiem attīstības virzieniem. Par sasniedzamību tiks runāts arī daudz plašākā mērogā pierobežas kontekstā ar kaimiņvalstīm.

Savu dalību darba grupā apstiprinājuši pārstāvji no Alūksnes, Amatas, Apes, Ērgļu, Gulbenes, Lubānas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Strenču un Valkas novadiem.

Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības plānošanas dokumentos, projekta ietvaros tiek organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes. Šāda komunikācija ar mērķgrupām nepieciešama dziļākai situācijas izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīga, gan ilgtermiņa mērķu formulējumā, gan vidēja termiņa reģionālo projektu sagatavošanai. Attīstības programmas Rīcības plānu ieviešanā plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā. Paralēli tematiskajām darba grupu sanāksmēm tiek plānotas arī neformālas tikšanās ar jomu ekspertiem.

Kopumā ir izveidotas 5 tematiskās darba grupas:

  1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA – aprīlī un maijā Madonas novadā;

  2. LAUKU APDZĪVOTĪBA UN VIDES ATTĪSTĪBA – aprīlī un jūnijā Pārgaujas novadā;

  3. TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA – maijā un jūnijā Valmierā;

  4. PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Smiltenē;

  5. PĀRVALDĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Ērgļos.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Plašāk par projektu un tā aktivitātēm lasiet šeit.

Papildus informācija: Krišjānis Veitners, Reģionālās plānošanas eksperts, Tālr.: 64116007, E-pasts: krisjanis.veitners@vidzeme.lvwww.vidzeme.lv  
      Atpakaļ