Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 4 2015.gada 29.aprīlī
24.04.2015


""

RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 4

2015.gada 29.aprīlī


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Par mantojuma vietu pieteikšanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam.

 3. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par adreses piešķiršanu „Saullēkti".

  2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustama īpašumam „Vidus Paurnieši”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunlapsiņas”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

  4. Par grozījumiem Raunas novada domes 25.02.2015. lēmumā (prot. Nr. 2, 2.8 §) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejas Kurmi” Raunas pagastā Raunas novadā”.

  5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā 2015.gadam iedalīšanu.

  6. Par Z.Z. iesniegumu.

 1. Par atvaļinājumu Raunas novada domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.

 2. Par Raunas novada domes 25.02.2015. lēmuma „Par dalību projekta „PROTI un DARI” īstenošanā“ (prot.Nr.2, 6.§) precizēšanu.

 3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar „kadastra apzīmējumu” piekritību pašvaldībai.

 4. Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībai ar „kadastra apzīmējumu”.

 5. Par adreses piešķiršanu „Raunas Kapu Sargi".

 6. Par adrešu likvidēšanu un izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra Raunas novadā.

 7. Par nekustamā īpašuma „Līgoņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.  

 8. Par nekustamā īpašuma “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 9. Par nekustamā īpašuma “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā, atkārtotu atsavināšanu

 10. Par nekustamā īpašuma “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā atsavināšanu.

 11. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības zemju nomu bez apbūves tiesībām Raunas novadā”.

 12. Par Raunas novada velobrauciena ”Brauc brīvi!” nolikumu.

 13. Par Viduslaiku pavasara gadatirgus nolikumu.

 14. Par projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli”.  

 15. Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldības zemes vienībām Drustu pagastā.
      Atpakaļ