Aktualitātes


58420

Rosinās veidot Atkritumu apsaimniekošanas centrus
30.01.2013


Atkritumu apsaimniekošanas jomā šī gada prioritātes būs Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam apstiprināšana un grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Gada sākums gan radījis neziņu par nozares nākotni, jo patlaban joprojām nav skaidra uzstādījuma, pēc kādiem principiem atkritumu apsaimniekošanas sistēma valstī turpmāk darbosies un attīstīsies.

SIA „ZAAO” (ZAAO) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna izstrādes gaitā iesniedzis vairākus priekšlikumus nozares attīstībai, viens no būtiskākajiem – uz esošo 10 atkritumu noglabāšanas poligonu bāzes reģionos veidot Atkritumu apsaimniekošanas centrus, Ziemeļvidzemē tas ir poligons Daibe. Pretēji plānā paredzētajam, ka šādi centri darbojas tikai kā konsultatīvas organizācijas, ZAAO uzskata, ka tiem jābūt kā institūcijām, kas reāli organizē un pārrauga atkritumu apsaimniekošanu vienoti visā reģionā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un valstī tiktu kontrolēta atkritumu plūsma. Centra funkcijas paredzētu gan sabiedrības informēšanu, gan atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, atkritumu priekšapstrādi un pārstrādi. Attiecībā uz poligonu Daibe, kas darbojas Ziemeļvidzemes reģiona ietvaros, tur jau patlaban tiek nodrošināta vides izglītošana, atkritumu priekšapstrāde, atkritumu šķirošana, kompostēšana un izveidota pārējā infrastruktūra, pateicoties kam poligons daļēji jau pilda apsaimniekošanas centra funkcijas.

Atkritumu priekšapstrādes centra darbības rezultātā no sadzīves atkritumiem tiek nošķiroti organiskie atkritumi un otrreizējās izejvielas materiāli, un tikai aptuveni 30% no poligonā ievestajiem atkritumiem nonāk noglabāšanas krātuvē. Daibe praktiski ir vienīgais poligons Latvijā, kur patlaban veic šādu priekšapstrādi. Esošā likumdošana un Eiropas direktīvas šo funkciju nosaka visiem noglabāšanas poligoniem. Kā reāls piemērs, kur jau patlaban darbojas Atkritumu apsaimniekošanas centri kā institucionāli veidojumi, ir Lietuvā. Tie organizē atkritumu apsaimniekošanu reģionā, pārņemot šīs funkcijas no pašvaldībām. ZAAO uzskata, ka šāda attīstības vīzija būtu iekļaujama arī Latvijas atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā.

Lai gan Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas likumā turpmāk nav paredzēts noteikt reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus kā obligātus, ZAAO rosinās to izstrādi Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībām. Līdzšinējā nozares attīstības plānā ietvertie uzdevumi atkritumu sistēmas sakārtošanā faktiski uzskatāmi par izpildītiem, jo ir likvidētas izgāztuves, izveidoti poligoni un atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Tomēr, ņemot vērā, ka katrā reģionā ir sasniegts dažāds attīstības līmenis un darbības principi atšķiras, piemēram, atkritumu šķirošanā, poligonu darbībā u.c., ZAAO uzskata, ka arī turpmākai sekmīgai attīstībai bez valsts plāna ir nepieciešams izstrādāt arī reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, kur skaidri tiktu definēti sasniedzamie rezultāti un darbības principi, kas vienlaicīgi ļautu iegūt arī sistematizētus un precīzus datus par atkritumu jomu – atkritumu apjomu, plūsmu, otrreizējo pārstrādi un citus.

Galvenie saimnieciskās darbības uzdevumi šajā gadā uzņēmumam būs atkritumu savākšanas sistēmas attīstīšana, uzstādot jaunus pazemes konteinerus vairākās reģiona pilsētās, kas ļaus samazināt atkritumu savākšanas un transportēšanas izmaksas, kā arī jaunu EKO laukumu un punktu izveide atsevišķās pašvaldībās, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un nodrošinātu dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras sakārtošanu. Tāpat poligonā Daibe iecerēts modernizēt šķirošanas līniju un rekonstruēt pievedceļu, proti, par ES Kohēzijas fonda finansējumu asfaltēs pievadceļu uz poligonu 3km garumā. Rūpējoties par sabiedrības izglītošanu vides jomā, ZAAO turpinās veiksmīgi iesāktos projektus skolām un bērnudārziem, kā arī plānotas dažādas aktivitātes sabiedrības izglītošanai kopumā, īpašu uzmanību pievēršot dalītai atkritumu vākšanai un šķirošanai.

Fakti par uzņēmumu - SIA „ZAAO” pirmsākumi meklējami 1998.gadā, kad Latvijas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas ietvaros darbu uzsāka projekts „500-”, kas paredzēja būtiskas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Kā pilotprojekta teritorija tika izvēlēts Ziemeļvidzemes reģions. Pilotprojekta mērķi bija likvidēt esošās legālās un nelegālās 104 izgāztuves reģionā, izveidot jaunu, mūsdienīgu cieto sadzīves atkritumu poligonu, kā arī ieviest atkritumu savākšanas – apsaimniekošanas sistēmu. Sākotnēji pirms 15 gadiem Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju dibināja četru Vidzemes rajonu pašvaldības (Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas). Šobrīd uzņēmuma īpašnieces ir 28 pašvaldības.

Informācijai:

Lija Ozoliņa

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.: 26548855, Tālr.:64281250, Fakss:64281251      Atpakaļ