Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 11 2014.gada 27.augustā
25.08.2014


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 11

2014.gada 27.augustā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

 1. Par Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītājas Sandras Fišmeisteres iesniegumu.

 2. Par sociālās palīdzības organizatores un bāriņtiesas locekles Ievas Ozolas iesniegumu.

 3. Par bāriņtiesas locekles Aigas Glaudiņas iesniegumu.

 4. Par svētku pabalsta palielināšanu.

 5. Par finansiālu atbalstu L.B.

 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sila Zundi”.

 7. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Grieži”.

 8. Par nekustamā īpašuma „Dūnijas koks” nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu.

 1. Par zemes vienības „Magones” platību.

 2. Par nekustamā īpašuma „Miezīši”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

 3. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.
      Atpakaļ