Aktualitātes


Paziņojums par izsoli
04.08.2014


Paziņojums par izsoli

Raunas novada dome saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod nomā Raunas novada domei piederošā nekustamā īpašuma daļu - telpu 123,7m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 42480070175 Palsas ielā 11, Drustu pagastā, Raunas novadā. Objekta nosacītā nomas maksa tiek noteikta EUR 0,44 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī.

Objekta apskate iespējama darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948 (Evija Zurģe), no 2014.gada 18.augusta līdz 2014.gada 29.augustam.

Izsole notiks 2014.gada 02.septembrī plkst. 10:00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, priekšsēdētājas kabinetā. Dalībnieku reģistrācija Raunas novada domē Vidzemes ielā 2, Raunas novada, Raunas pagastā līdz 2014.gada 29.augustam plkst. 17:00.

Dalības maksa EUR 10,- (t.sk. PVN) jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai.

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads) pie sekretāres. Informācija pa tālruņiem 64107343, 29468871
      Atpakaļ