Aktualitātes


79785

No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi
12.07.2017


 

No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem koku un krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50 % no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības saimniecībām, kas atrodas noteiktos apgabalos. Tomēr šiem apgabaliem ir jāatbilst trim kritērijiem:

  • tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem,
  • no to zemes platības vairāk nekā 50 % jāklāj mežam,
  • un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai nekā 3 pret 1.

Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības tiek piemērots no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos pagastos. Līdz šim atbrīvojums ticis piemērots 101 pagasta saimniecībām.

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību.

Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, sākot ar 2018. gadu, atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības varēs piemērot 87 pagastu saimniecībām, tostarp Bērzaunes un Lauderu pagastā, kur pagaidām atbrīvojums netiek piemērots. Bet atbrīvojums no prasības tiks atcelts 16 pagastu saimniecībām. Tabulā ir apkopota informācija par pagastiem, kuros tiks piemērots atbrīvojums, un kuros - atcelts. Atbrīvojums atceļams pagastos, kuros līdz ar meža īpatsvara samazināšanos vai lauksaimniecības zemes platības palielināšanos vairs netiek izpildīts kāds no kritērijiem.

Informācija par pagastiem, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, vēl jāiesniedz Eiropas Komisijā, savukārt Latvijā šis saraksts tiks apstiprināts, izdarot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par tiešmaksājumiem.

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

1.
Ainažu pagasts
30.
Ķūļciema pagasts
59.
Smārdes pagasts
2.
Aiviekstes pagasts
31.
Lauderu pagasts
60.
Staiceles pagasts
3.
Allažu pagasts
32.
Launkalnes pagasts
61.
Stradu pagasts
4.
Alsviķu pagasts
33.
Lazdonas pagasts
62.
Sunākstes pagasts
5.
Amatas pagasts
34.
Lejasciema pagasts
63.
Susāju pagasts
6.
Ances pagasts
35.
Liepnas pagasts
64.
Tārgales pagasts
7.
Bērzaunes pagasts
36.
Mazzalves pagasts
65.
Tomes pagasts
8.
Birzgales pagasts
37.
Mākoņkalna pagasts
66.
Ugāles pagasts
9.
Daudzeses pagasts
38.
Mālupes pagasts
67.
Usmas pagasts
10.
Drabešu pagasts
39.
Mārkalnes pagasts
68.
Valgundes pagasts
11.
Dundagas pagasts
40.
Nītaures pagasts
69.
Valkas pagasts
12.
Dunikas pagasts
41.
Pasienes pagasts
70.
Valles pagasts
13.
Dzērbenes pagasts
42.
Piltenes pagasts
71.
Veclaicenes pagasts
14.
Engures pagasts
43.
Plāņu pagasts
72.
Viesītes pagasts
15.
Ēdoles pagasts
44.
Popes pagasts
73.
Vijciema pagasts
16.
Goliševas pagasts
45.
Puzes pagasts
74.
Virešu pagasts
17.
Inčukalna pagasts
46.
Ramatas pagasts
75.
Zalves pagasts
18.
Indrānu pagasts
47.
Rankas pagasts
76.
Zaubes pagasts
19.
Istras pagasts
48.
Rendas pagasts
77.
Zentenes pagasts
20.
Īvandes pagasts
49.
Rugāju pagasts
78.
Ziemera pagasts
21.
Jaunalūksnes pagasts
50.
Rumbas pagasts
79.
Zlēku pagasts
22.
Jaunannas pagasts
51.
Rundēnu pagasts
80.
Zvārdes pagasts
23.
Jumurdas pagasts
52.
Sakas pagasts
81.
Zvārtavas pagasts
24.
Jūrkalnes pagasts
53.
Salacgrīvas pagasts
82.
Žīguru pagasts
25.
Kaives pagasts
54.
Saulkrastu pagasts
83.
Carnikavas novads
26.
Kalna pagasts
55.
Sērenes pagasts
84.
Mērsraga novads
27.
Kaplavas pagasts
56.
Skaņkalnes pagasts
85.
Rojas novads
28.
Klintaines pagasts
57.
Skrundas pagasts
86.
Ropažu novads
29.
Kolkas pagasts
58.
Skujenes pagasts
87.
Sējas novads


Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

1.
Bērzkalnes pagasts
9.
Raiskuma pagasts
2.
Embūtes pagasts
10.
Seces pagasts
3.
Feimaņu pagasts
11.
Straupes pagasts
4.
Ģibuļu pagasts
12.
Tīnūžu pagasts
5.
Ipiķu pagasts
13.
Umurgas pagasts
6.
Mazozolu pagasts
14.
Viļķenes pagasts
7.
Meņģeles pagasts
15.
Zeltiņu pagasts
8.
Pededzes pagasts
16.
Ādažu novads


 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Vietne: www.zm.gov.lv      Atpakaļ