Aktualitātes


Informācija par personas kodu un tā maiņu
03.07.2017


 

Informācija par personas kodu un tā maiņu

No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”. Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmie cipari ir "32", bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9". Jaunais personas kods, kas sākas ar “32” ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

No 2017.gada 1.jūlija persona ir tiesīga VIENU REIZI PERSONĪGI mainīt personas kodu, ja personai bija piešķirts personas kods, kas satur dzimšanas datumu (personas kodi līdz 2017.gada 30.jūnijam ieskaitot). Personas koda maiņa ir bez maksas.

Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nav iespējams un pēc personas koda maiņas persona vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu, jo Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē automātiski vienu reizi!

Personas kodu, kurā ir dzimšanas datums, var mainīt visā personas dzīves laikā, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.

Ja personai ar personas kodu, kurā ir dzimšanas datums, ir konstatētas neprecizitātes dzimšanas datumā, arī jāveic personas koda maiņa.

Pēc personas koda maiņas:
• personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas apliecība) kļūst lietošanai nederīgs;
• personas pienākums ir 30 dienu laikā iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta (pase un/vai personas apliecība) saņemšanai, par ko maksājama valsts nodevas samaksa;
• nepieciešams mainīt visus dokumentus, kuros norādīts personai Latvijā piešķirtais personas kods (piemēram, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, personalizētās kartes, studenta, invalīda vai pensionāra apliecība u.c.). Ja šos dokumentus izdevēja iestāde izsniedz vai maina par maksu, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu personu no samaksas par jauna dokumenta saņemšanu;
• ja personas kods tiek mainīts nepilngadīgai personai un viņas vecāku pasē ir ierakstīts bērns ar personas kodu, vecākiem būs nepieciešams saņemt jaunu pasi, kurā iekļautas aktuālas ziņas par bērnu, ja vecāki vēlas ceļot kopā ar šo bērnu vai, piemēram, uzrādīt pasi ar bērna ierakstu citā iestādē. Par jaunas pases saņemšanu veicama valsts nodevas maksa.
 
Nepieciešamie dokumenti personas koda maiņai:
- personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID);
- iesniegums par personas koda maiņu (katrai personai atsevišķi);
- dzimšanas apliecība, ja nepilngadīgā persona pēc personas koda maiņas pirmo reizi saņems personu apliecinošu dokumentu.
- dzimšanas datumu apliecinoši dokumenti, ja personas kods tiek mainīts, precizējot dzimšanas datumu personai ar personas kodu, kurā ir dzimšanas datums.
 

Personas koda maiņa un jauna personu apliecinoša dokumenta noformēšana ir iespējama viena PMLP apmeklējuma reizē. Otrreizējs apmeklējums ir jaunā personu apliecinoša dokumenta saņemšanai.

Mainot personai līdz 2017.gada 30.jūnijam (ieskaitot) piešķirto personas kodu, netiek iegūta jauna identitāte, jo iepriekšējais personas kods Iedzīvotāju reģistrā tiek saglabāts vēsturiskajos ierakstos.

Lai pārbaudītu divu e-pakalpojuma lietotājam zināmo personas kodu atbilstību vienai personai, izmanto bezmaksas e-pakalpojumu "Personas kodu atbilstība vienai personai". Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem un tā ietvaros tiek pārbaudīti personai Latvijā piešķirtie personas kodi. 

Informāciju sagatavoja PMLP
      Atpakaļ