Jauniešu centrs "Pagrabiņš" - old


Izstrādāta un apstiprināta Raunas novada jaunatnes politikas stratēģija 

Izstrādāta un apstiprināta Raunas novada jaunatnes politikas stratēģija

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu ,,Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" apstiprināts vidēja termiņa plānošanas dokuments 2019. – 2023.gadam (projekts) Raunas novada Jaunatnes politikas stratēģija, kas  izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā" 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" sadaļā apstiprinātā projekta "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros.

Dokuments nosaka Raunas novada darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto mērķu sasniegšanai.

Jaunatnes politikas stratēģija pieejama šeit.. 
      Atpakaļ