Kontakti


 

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr.90000057973
Adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
E-pasts: novadadome@rauna.lv
Tālr./fakss: 64107343
Mob.tel. 29468871

 

Drustu pagasta pārvalde
Adrese: Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
E-pasts: drusti@rauna.lv
Tālr. 64129776
Fakss: 64129706
Mob.tel. 26690882
Drustu pagasta pārvaldes nolikums


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus.


Raunas novada domes REKVIZĪTI:

Priekšsēdētāja EVIJA ZURĢE
Priekšsēdētājas pirmais vietnieks Aivars Damroze 
Priekšsēdētājas otrais vietnieks Elvijs Reķis 
REĢ. Nr. 90000057973
A/S SEB BANKA CĒSU FILIĀLE
KONTS - LV02 UNLA 0004 0111 3051 0
KODS -  UNLALV2X

Ziedojumu konts: 
 
Saņēmējs: Raunas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000057973
Juridiskā adrese: Vidzemes 2, Raunas pagasts, Raunas novads
Banka: A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X
Konts: LV47 UNLA 0050 0143 2118 2
Maksājuma mērķis: Ziedojums (norāda kam) 
 

Pašvaldības policijas pieņemšanas laiks Raunā un Drustos

Trešdienās

Rauna
Sociālā dienesta ēkā
Valmieras iela 1
11:00 līdz 13:00
 
Drusti
Drustu pagasta pārvaldes ēkā
Palsas iela 20 
14:00 līdz 16:00
 

Telefons saziņai: 26462544

 Steidzamos gadījumos ar Valsts policiju var sazināties zvanot uz 110 vai uz Cēsu iecirkņa dežūrdaļas diennaksts telefona numuru 64101202


Domes deputātu un darbinieku kontaktinformācija


Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasta adrese

Raunas novada domes deputāti
Domes priekšsēdētāja ( Ilgstošā prombūtnē, pienākumus pilda Aivars Damroze )

Evija Zurģe

64119901
22016948

novadadome@rauna.lv
evija.zurge@rauna.lv 

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Aivars Damroze

29463629

aivars.damroze@rauna.lv

Deputāts

Edgars Plētiens

26231692

edgars.pletiens@gmail.com

Deputāts

Aleksandrs Katiševs

26197145

katishevs@inbox.lv 

Deputāts

Didzis Blūms 

29447702

didzisblums@inbox.lv

Deputāts

Alda Raiskuma

29376488

aldaraiskuma@inbox.lv

Deputāte

Dace Sarkane

29484094

dacenssa@inbox.lv

Deputāts

Elvijs Reķis

28626588

elvijsrekis@gmail.com

Deputāte

Elīna Judina

28685499

elinajudina@inbox.lv 

Kancelejas nodaļa
Izpilddirektore

Linda Zūdiņa

64107723
28397062

novadadome@rauna.lv
lindazudina@gmail.com 

Sekretāre

Gundega Krūmiņa  

64107343
29468871

novadadome@rauna.lv

Lietvede

Vides pārvaldības speciāliste

Sallija Lakina

64107342

sallija.lakina@rauna.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks 

Jānis Daugaviņš

26305900

it@rauna.lv

Juriskonsults

Sigita Koliņa

64119902

sigita.kolina@rauna.lv

Attīstības nodaļa
Zemes lietu speciāliste

Daina Kļaviņa

64129710 -
Drusti
64119904 –
Rauna
27841568

daina.klavina@rauna.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Lācis 26122392  sab.att@rauna.lv

Grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede

Maija Kārkliņa

64107724
26497748

novadadome@rauna.lv

maijakarklina321@inbox.lv 

Grāmatvede

Inese Ābrama

64107724   
26497748

novadadome@rauna.lv

Kasiere-grāmatvede

Inga Zujeva

64107342

novadadome@rauna.lv

Kasiere-sekretāre (Drustos)

Baiba Kļaviņa

64129776
26690882

drusti@rauna.lv

Grāmatvede

Jeļena Savicka

64119903

jelena.savicka@rauna.lv

Grāmatvede Kitija Kleimane
64107342
 
Finanšu speciāliste Ilze Bogdanova  64119903  

Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Linda Zūdiņa

64107723
28397062

dzimtsaraksti@rauna.lv

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)      
VPVKAC speciālistes

Sallija Lakina

Gundega Krūmiņa 

66954836 rauna@pakalpojumucentri.lv
       

Saimnieciskais dienests
Saimnieciskā dienesta vadītājs

Guntars Rekmanis

29357680

novadadome@rauna.lv 

Saimnieciskā dienesta darbu vadītājs Drustos

Ziedonis Bratka

29365501

drusti@rauna.lv

Ūdenssaimniecības speciālists, elektriķis

Aivis Ščitka

29402322

aildhc@gmail.com

Grāmatvedības uzskaitvede

Vineta Rude

29412063 64177107

vineta.rude@rauna.lv

Kapsētas pārzine Raunā

Ināra Briša

26158900

inara613@inbox.lv

Kapsētas pārzine Drustos

Maija Jančevska

28 625 828

-

Daiļdārzniece Solvita Auziņa 22019026 solvita.auzina@inbox.lv

Bibliotēkas
Raunas bibliotēkas vadītāja

Ruta Pavasare

64177360

raunasbiblioteka@inbox.lv

Rozes bibliotēkas vadītāja

Digna Soboļeva

64164093      

rozesbiblioteka@rauna.lv

Drustu bibliotēkas vadītāja Gatartas bibliotēkas vadītāja

Maira Strazdiņa

64129749
64129680

drustubiblio@inbox.lv

gatartab@inbox.lv

Drustu bibliotēkas bibliotekāre

Aija Ciguze

64129749

drustubiblio@inbox.lv

Kultūras nodaļa
Kultūras pasākumu organizators Raunas pagastā

Linda Kručāne

26590507 

64119904

kultura@rauna.lv

Kora diriģente   

Sarma Bērziņa

29139409

sarmina61@inbox.lv

Kora diriģente

Dace Ābrama

22481550

abdac@inbox.lv

Sporta pasākumu organizators (Raunā)

Andris Abrāmovs

29197735

andrisabramovs@inbox.lv

Sporta organizators

Drustu Tautas nama vadītāja

Inga Pērkone

27 877 249,

  29626107

drustukultura@rauna.lv

Deju kolektīva vadītāja (Drustos)

Lāsma Skutāne

26178257

drustukultura@rauna.lv 

Deju kolektīva vadītāja (Raunā)

Ilona Klince

29391169

kultura@rauna.lv 

Sporta pasākumu organizators (Drustos)

Intis Skoboļevs

26526590

drustukultura@rauna.lv

“Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Solvita Bauere

26631598
64177476

barintiesa@rauna.lv

Bāriņtiesas locekle

Aiga Glaudiņa

64177476


       

Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja

Ieva Ozola

64177620
26361803

socrauna@rauna.lv


Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Inna Masule

64177620
26361803

Sociālās palīdzības organizatore

Sandra Fišmeistere

64177620
26361803

Sociālais darbinieks

Valda Zvaigznīte

64129706
27840367

Sociālais aprūpētājs

Laila Saleniece

64177620
27819662

Sociālā aprūpētāja  Linda Kostava  

Psihologs

Dace Plotkāne

64177620
26361803

Drustu novadpētniecības muzejs
Muzeja vadītāja

Ieva Lejmalniece

22047515

ieva.skoboleva@inbox.lv

Krājuma glabātāja muzejā

Ilze Ļuļēna

29489869

zuki35@inbox.lv

Raunas muzejs
Muzeja vadītāja

Ieva Plētiena

28728377

raunasmuzejs@gmail.com

Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante

Inita Dzenīte

20113942

inita.dzenite@rauna.lv

Gatartas pansionāta

Dina Meire

28818494

aivars@gapa.lv

Bērnu un jauniešu centrs
Bērnu un jauniešu centra vadītāja

Justīne Buliņa  29346541

raunasbjc@gmail.com

Jaunatnes lietu speciālists Raunā

Ilze Zīriņa raunasbjc@gmail.com

Jaunatnes lietu speciālists (Rozēs)

Aiga Matjušenoka 

22472832

raunasbjc@gmail.com

Raunas vidusskola
Direktors  Edgars Plētiens

64177012

raunask@cesis.edu.lv

Metodiķe

Ritma Temnova

64177187

Lietvede

Diāna Brikmane

64177384

Raunas vidusskolas struktūrvienība Drustos
Direktors

Edgars Plētiens

64177012

drustuskola@rauna.lv

Lietvede

Diāna Brikmane

64177384

Raunas Tūrisma informācijas centrs
Tūrisma informācijas centra vadītāja

Justīne Buliņa

20113881

raunatic@gmail.com

Tūrisma organizators

Annija Pabrika 20113881  raunatic@gmail.com
       

Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde
Vadītājs

Juris Jaunozols

64127915
29157995

juris.jaunozols@and.lv

Vadītāja vietnieks Dzintars Lūsis
64119030
26555668 
dzintars.lusis@amatasnovads.lv 

Inspektors

Artūrs Repšs

64127915
29243611

arturs.repss@and.lv

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde
Vadītāja

Dina Dombrovska

29365568

izglitibas.parvalde@and.lv
dina.dombrovska@and.lv

Pašvaldības policijas pieņemšanas laiks Raunā un Drustos 26462544

Info

     
Cēsu iecirknis  

Steidzamos gadījumos ar Valsts policiju var sazināties zvanot uz 110 vai uz Cēsu iecirkņa dežūrdaļas diennaksts telefona numuru 64101202

Datu aizsardzības speciālists   Jurijs Višņakovs
 29243773 
 das@idagentura.lv