Aktualitātes


Kustamās mantas DĪZEĻĢENERATORA DGF82 atsavināšana
30.10.2015


Kustamās mantas DĪZEĻĢENERATORA DGF82 atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – DĪZEĻĢENERATORU DGF82, iegādāts 13.06.2011., darba kārtībā. Nosacītā cena EUR 1010,00 (viens tūkstotis desmit euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2015. gada 26.novembrī plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga S.Koliņas Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015. gada 25.novembrim plkst. 12.00. Dalības maksa EUR 15,00 (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 101,00 (viens simts viens euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga, mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64107343, 64119902, 29357680.


Izsoles noteikumi
      Atpakaļ