Aktualitātes


Lauku aktualitātes
27.08.2015


Lauku aktualitātes

„Atmet BEZdarbību”- izglītojoša kampaņa jauniešu konkurētspēja Latvijas darba tirgū. Mērķis ir motivēt jauniešus, kuri nestrādā, nemācās īsā laikā bez maksas apgūst kādu perspektīvu profesiju un atrod darbu.Ir stipendija un ceļa izdevumu segšana. Vairāk www.viaa.gov.lv

Piena ražotājiem izmaksās 7.6milj. eiro atbalstu š.g. septembrī. Atbalsts paredzēts no 50 eiro par govi(ja nav pārraudzība), bet augstražīgām govīm no 60 – 72 eiro par govi, kuras reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā.

Mazās lauku saimniecības uz atbalstu 15000eiro vienreizējo atbalstu varēs pieteikties no 3.septembra līdz 5.oktobrim. Gada apgrozījums ir no 2000 -15 000 eiro un nepārsniedz 50 ha lauksaimniecības zemes platību. Projekta iesniegumus sagatavo Priekuļu Agrocentrā (par maksu) vai raksta pats pretendents ar Agrocentra speciālista uzraudzību.(pārbaudi -maksas pakalp.)

Atbalsts dabas katastropu postījumu segšanai cietušā lauksaimniecības potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana. Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana š.g. 6.septembrī līdz š.g.1 decembrim. Vairāk skatīt www.lad.gov.lv

Informāciju- konsultācijas var saņemt pie manis birojā Raunā un Drustos, tel.28381057

Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete


      Atpakaļ