Aktualitātes


Nekustamā īpašuma “Aizupji”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana
26.11.2015Nekustamā īpašuma “Aizupji”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Aizupji”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 8.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 7.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2221,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit viens euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 222,10 (divi simti divdesmit divi simti euro 10 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa: paredzēts nomaksas pirkums, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā avansa maksājums 10 % (desmit procentu) apmērā no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.”

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ