Aktualitātes


Nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana
26.11.2015Nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 6.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 5.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena 5 600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 560,00 (pieci simti sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi 
      Atpakaļ