Aktualitātes


81375

Par nekustamā īpašuma nodokli
03.10.2017


 

Par nekustamā īpašuma nodokli

No 2018. gada nekustamā īpašuma nodoklis - dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām (izņemot dārza mājas ar kopējo platību 40 m2), divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai Raunas novadā būs 1,5% no kadastrālās vērtības gadījumā, ja tajā nebūs deklarētu personu. Pašreizējā nekustamā īpašuma nodokļa likme 0,2% vai 0,4%, vai 0,6% saglabāsies tad, ja uz 1.janvāri īpašumā būs deklarēti iedzīvotāji.

Atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" - nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro.

Raunas novada domes 2017. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 66 "“Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā” paredz, ka Raunas novadā ar 2018. gadu ir noteikta NĪN likme 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības tiem fizisko un juridisko personu īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai. Samazinātās nodokļa likmes 0,2–0,6% apmērā piemēro tikai objektos, kuros taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.

Samazinātās nodokļa likmes motivēs tās personas, kuras pašas neizmanto īpašumu dzīvošanai, nodot to īrē citām, kā rezultātā tiks veicināta mājokļu īres tirgus attīstība; bez tam veidojas situācija, ka, no vienas puses, ir brīvas dzīvojamās platības trūkums un, no otras puses, fiziskām personām, kuras vēlētos deklarēt dzīvesvietu Raunas novadā un maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli pašvaldības budžetā, šāda iespēja tiek liegta.

Paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu, nepiemēro, ja dzīvojamā ēka sava tehniskā stāvokļa dēļ nav ekspluatējama.

Lūdzam, laikus pārskatīt savus īpašumus, izvērtēt deklarēšanās iespējas, lai 2018. gadā, saņemot nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, nav nepatīkamu pārsteigumu, jo atkarībā no tā, vai uz 1. janvāri īpašumā būs deklarēti iedzīvotāji, attiecīgi maksājumu atšķirtības būs ievērojamas. Piemēram, ja dzīvoklī, kura kadastrālā vērtība ir 15 000 euro, uz 1. janvāri būs deklarēts vismaz viens iedzīvotājs, nodoklis būs 30 eiro, bet, ja dzīvoklī neviens nebūs deklarēts, nodoklis būs 225 euro.

Neskaidrību gadījumā var zvanīt Raunas novada domes Attīstības nodaļas speciālistei Dainai Kļaviņai, tālrunis 27841568 vai sūtīt e-pastu uz adresi novadadome@rauna.lv.
      Atpakaļ