Projekti


84913

DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNSDabas liegums „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums) izveidots, lai saglabātu saldūdens kaļķiežu (jeb šūnakmens) krauju – Raunas Staburaga atsegumu, kas ir nozīmīgākā Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamā biotopa "Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus" atradne valstī. Tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur avotkaļķi izgulsnējušies, veidojot klintij līdzīgu atsegumu, kas joprojām ir aktīvs un kurā notiek dabisks process – avotkaļķu izgulsnēšanās. Dabas lieguma vertikālo struktūru veido Raunas un Klampupes ieleju posmi, kas klāti ar mežu un kuros sastopami ne tikai Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie purvu (avotu), bet arī mežu, atsegumu, straujteču biotopi. Šo dabas vērtību komplekss ir saglabājams nākamajām paaudzēm kā unikāla dzīvotne dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā arī Raunas Staburaga atsegumu kā daudzveidīgs dabas tūrisma objekts.

Dabas liegums atrodas Raunas novada Raunas pagasta administratīvajā teritorijā (skatīt 1.attēlu). Tā dabas aizsardzības statuss noteikts kopš 1987.gada, kad Raunas Staburagam tiek piešķirts botāniskā lieguma statuss, lai aizsargātu unikālo atsegumu, kurā notiek avotkaļķu izgulsnēšanās, kā arī  Alpu kreimules (Pinguicula alpina) atradni. Jau šajā laikā dabas lieguma teritorijā tiek aizsargāts ne tikai atsegums, bet arī  Raunas un Klampupes upes posmi. Kopš 1999.gada dabas liegums noteikts šobrīd esošajās teritorijas robežās, savukārt 2005.gadā teritorija iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā B tipa teritorija. Tas nozīmē, ka tā noteikta īpaši aizsargājamo sugu (izņemot putnu sugu aizsardzībai) un biotopu aizsardzībai.

Tā aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamo un aizliegto darbību veidus tajā nosaka Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk - Vispārējie noteikumi). Savukārt dabas lieguma robeža tiek noteikta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem" 41.pielikumā (turpmāk – noteikumi par dabas liegumiem).

Teritorijas bioloģisko vērtību veido 7 Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) aizsargājamo biotopu veidi. Kopējā ES aizsargājamo biotopu platība dabas liegumā ir 12,49 ha, kas veido  58 % no kopējās teritorijas platības. Dabas liegumā ir konstatēti šādi ES aizsargājamo biotopu veidi: saldūdens biotops 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”; divi purvu 7160 “Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”; 7220*; Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus; alu un atsegumu biotops 8210 “Karbonātisku pamatiežu atsegumi”, kā arī trīs meža biotopu veidi 9180* ”Nogāžu un gravu meži”, 9050 “Sugām bagāti egļu meži” un 91E0* “Aluviālie un krastmalu meži”.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes – „Vietējās vides iniciatīvas” projekta „Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” ietvaros. 

DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS 
      Atpakaļ