Publiskie iepirkumi un izsoles


Izsoles 2014.gadsRaunas novada domes

Pirts telpu Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā

Nomas tiesību izsole

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU OBJEKTU

Nomas objekts

Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Drustu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000436723, žurnāls Nr. 300002465198.

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Adrese

Pirts, Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV‑4131

Kadastra apzīmējums

4248 007 0134 003

Platība

52,1 m2

Lietošanas mērķis

Sabiedriskie pakalpojumi, Komercdarbība

Objekta nosacītā nomas maksa

EUR 0,25 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi no līguma noslēgšanas dienas

Nomas objektu raksturojoša informācija

Nedzīvojamo ēku palīgēka, kas sastāv no pirts, karsētavas, kurtuves, ģērbtuves, telpas un tualetes

Citi nomas iznomāšanas nosacījumi

Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta

Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2015.gada 09.februārim plkst. 17:00

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

 • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);

 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

 • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē, personu apliecinošs dokuments;

 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums

2015.gada 10.februāris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.

Izsoles solis

EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

Objekta apskate

Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, no 2015.gada 05.janvāra līdz 2015.gada 09.februārim.

Iznomātājs

Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs

Raunas novada domes Izsoles komisija.

Kontaktpersonas

Evija Zurģe, tālrunis 22016948

Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657

Citi noteikumi

Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas


 Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/
Nomas pieteikumu skatīt šeit... /Word fails/
Līguma projektu skatīt šeit... /Word fails/    Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 11. februārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 10.februārim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 29 040,00 (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 904,00 (divi tūkstoši deviņi simti četri euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902

 Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/

 


 

Raunas novada domes

telpu nomas tiesību izsole

Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

Nomas objekts

Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Raunas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 486, žurnāls Nr. 154.

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Adrese

Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131

Kadastra apzīmējums

4276 006 0524 001

Platība

149,8 m2

Lietošanas mērķis

Komercdarbība, izņemot lietoto preču tirdzniecība

Objekta nosacītā nomas maksa

EUR 0,40 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi no līguma noslēgšanas dienas

Nomas objektu raksturojoša informācija

Biroja tipa telpas un vairākas palīgtelpas. Nomainīti atsevišķi logi, ierīkota centrālā apkure ar cietā kurināmā katlu, pieslēgums ciemata komunikācijām

Citi nomas iznomāšanas nosacījumi

Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta

Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2015.gada 09.janvārim plkst. 17:00

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

 • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);

 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).Juridiska persona:

 • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē, personu apliecinošs dokuments;

 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums

2015.gada 12.janvāris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.

Izsoles solis

EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī

Objekta apskate

Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, no 2014.gada 01.decembra līdz 2015.gada 09.janvārim.

Iznomātājs

Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs

Raunas novada domes Izsoles komisija.

Kontaktpersonas

Evija Zurģe, tālrunis 22016948

Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657

Citi noteikumi

Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas


Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/
Nomas tiesību izsoles līguma projektu skatīt šeit... /Word fails/

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 08.jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” telpu Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 12.01.2015 nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu, jo mutiskai nomas tiesību izsolei nav pieteicies neviens nomas tiesību pretendents.

 


"Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā, atkārtota atsavināšana"

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 10. decembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 9.decembrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 34 848,00 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 3 484,80 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro 80 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 10.12.2014 rīkotā izsole par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Ķeveru kalns”, Drustu pagasts, Raunas novads, kadastra Nr.4248 006 0087, sastāv no 4 (četrām) būvēm (dzīvojamā māja, kopējā grīdu platība 196,6 m2, t.sk. dzīvojamā platība 86,6 m2; saimniecības ēka, grīdu laukums 361,3 m2; noliktava grīdu laukums 40,2 m2; noliktava grīdu laukums 304,1 m2) un zemes gabala ar kopējo platību 27,99 ha - atzīstama par nesekmīgu.


 

Nekustamā īpašuma “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 5. novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 4.novembrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 3 630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 363,00 (trīs simti sešdesmit trīs euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

 

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/  

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 42760060389, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1613 ha – pirkšanu noslēgts ar A.D. par Raunas novada domes 05.11.2014 izsolē nosolīto cenu EUR 3 930,00 (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro,00 centi).


 

Nekustamā īpašuma Cēsu iela 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 6. novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 5.novembrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 28 200,00, nodrošinājuma nauda EUR 2 820,00 (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.

 

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 06.11.2014 rīkotā izsole par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0524 - atzīstama par nesekmīgu.


 

Paziņojums par izsoli

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2014. gada 7. oktobrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2014. gada 6.oktobrim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 43 560,00 (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 4 356,00 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.”

Izsoles noteikumus skatīt šeit... /Word fails/ 


 PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS „PIE VALSTSKALNA” - ATSAVINĀŠANU
Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu nekustamā īpašumā „Pie Valstskalna”, kadastra Nr. 42480040149, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 1., 5., 6., 10., 16., 17.  nogabalos 1.20 ha kopplatībā, nosacītā cena Ls 5500.-, kopējais pārdodamais apjoms – 362.4 m3, cirtes paņēmiens – kailcirte.

Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29365501. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2013. gada 23.augustā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes sekretāres Vidzemes ielā 2, Raunas novada, Raunas pagastā līdz 2013.gada 20.septembra plkst. 17.00. Dalības maksa Ls 10,- (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda Ls 550,- (jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai). Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads) pie sekretāres. Informācija pa tālruņiem 64107343, 29468871.

IZSOLES NOTEIKUMI skatīt šeit ...


„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu nekustamā īpašumā „Ceplīši”, kadastra Nr. 42760060638, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 1., 3., 7., 8. nogabalos 2.60 ha kopplatībā, nosacītā cena Ls 8000.-, kopējais pārdodamais apjoms – 568  m3, cirtes paņēmiens – kailcirte;

Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29412063. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2013. gada 22. jūlijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes sekretāres Vidzemes ielā 2, Raunas novada, Raunas pagastā līdz 2013. gada 19. jūlija plkst. 17.00. Dalības maksa Ls 10,- (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda Ls 800- , (jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai). Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads) pie sekretāres, mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64107343, 29468871.”

IZSOLES NOTEIKUMI skatīt šeit ...


„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu nekustamā īpašumā „Pie Valstskalna”, kadastra Nr. 42480040149, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 1., 5., 6., 10., 16., 17. nogabalos 1.20 ha kopplatībā, nosacītā cena Ls 5500.-, kopējais pārdodamais apjoms – 362.4  m3, cirtes paņēmiens – kailcirte;

     Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29365501. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2013. gada 20.martā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes sekretāres Vidzemes ielā 2, Raunas novada, Raunas pagastā līdz 2013.gada 19.marta plkst. 17.00. Dalības maksa Ls 10,- (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda Ls 550,- (jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai). Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.    

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads) pie sekretāres. Informācija pa tālruņiem 64107343, 29468871.
      Atpakaļ