Publiskie iepirkumi un izsoles


Izsoles 2015.gadsRaunas novada domes atkārtota telpu nomas tiesību izsole. Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads.

Nomas objekts
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Raunas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 486, žurnāls Nr. 154.
Nomas tiesību izsoles veids
Atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131
Kadastra apzīmējums
4276 006 0524 001
Platība
149,8 m2
Lietošanas mērķis
Komercdarbība, izņemot lietoto preču tirdzniecība
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 0,40 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Biroja tipa telpas un vairākas palīgtelpas. Nomainīti atsevišķi logi, ierīkota centrālā apkure ar cietā kurināmā katlu, pieslēgums ciemata komunikācijām
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā  līdz 2015.gada 8.decembrim plkst. 12:00. Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131. 
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

  • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);
  • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
  • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

  • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  personu apliecinošs dokuments;
  • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
  • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums 
2015.gada 9.decembris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis 
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948 – domes priekšsēdētāja Evija Zurģe vai 29121657 -  domes izpilddirektore Linda Zūdiņa - Sivko .
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
 Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes Izsoles komisija. 
Kontaktpersonas
Domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, tālrunis 22016948;
Domes izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657.
Citi noteikumi
Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas

 

 
Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - telpu 149,8 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0524 001 Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā – telpu nomu noslēgts 11.01.2016. ar SIA “LATVIJAS ĶIPLOKS”, Reģistrācijas Nr. 44103097026, juridiskā adrese “Saulītes”, Raunas pagasts, Raunas novads, par nosolīto cenu EUR 0,45 (nulle euro 45 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 14., 15. §). 
 

 

Nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 6.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 5.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena 5 600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 560,00 (pieci simti sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 06.01.2016. atkārtoti rīkotā izsole par izsolāmo objektu – nekustamais īpašums “Kalna Precinieki”, Raunas pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 4276 009 0051, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,17 ha, no tiem 4,85 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4276 009 0051 001 - atzīstama par nesekmīgu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2016.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 1., 3. §). 


Nekustamā īpašuma “Vecsavieļas”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vecsavieļas”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 12.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 11.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 16 300,00 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1630,00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Vecsavieļas”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.4276 011 0060, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8,72 ha un 2 (divām) būvēm dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42760110060001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 42760110060002) – pirkšanu noslēgts 08.02.2016. ar  K.S., par nosolīto cenu EUR 16 400,00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2016.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Vecsavieļas”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 1., 4. §). 


Nekustamā īpašuma “Aizupji”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Aizupji”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 8.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 7.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2221,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit viens euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 222,10 (divi simti divdesmit divi simti euro 10 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa: paredzēts nomaksas pirkums, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā avansa maksājums 10 % (desmit procentu) apmērā no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.”

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā "Aizupji", Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.4248 003 0042, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,0 ha, t.sk. 3,6 ha lauksaimniecības zeme, neregulāras formas zemes gabals ar nelielu reljefu, robežojas ar Palsas upi, uz zemes atrodas citai personai piederoša būve - pirkšanu noslēgts 12.15.2015. ar R.G., par nosacīto cenu EUR 2221,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit viens euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Aizupji", Drustu pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu", (Prot. Nr. 14., 14. §). 


Kustamās mantas PĻAUJMAŠĪNAS Z-010/24 atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – PĻAUJMAŠĪNU Z-010/24, iegādāta 21.01.2014., darba kārtībā. Nosacītā cena EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2015. gada 25.novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga S.Koliņas Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015. gada 24.novembrim plkst. 12.00. Dalības maksa EUR 15,00 (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga, mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64107343, 64119902, 29357680.

Izsoles noteikumi

 

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 25.11.2015. rīkotā izsole par izsolāmo kustamo mantu – PĻAUJMAŠĪNU Z-010/24- atzīstama par nesekmīgu. Izsoles rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu “Par kustamās mantas - PĻAUJMAŠĪNAS Z-010/24– izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 14., 8. §).


 

Kustamās mantas AUTOIEKRĀVĒJA STOCKA 3050 atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – AUTOIEKRĀVĒJU STOCKA 3050, iegādāts 09.05.2007., darba kārtībā. Nosacītā cena EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2015. gada 26.novembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga S.Koliņas Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015. gada 25.novembrim plkst. 12.00. Dalības maksa EUR 15,00 (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga, mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64107343, 64119902, 29357680.


Izsoles noteikumi

 

Izsoles rezultāts:

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 26.11.2015. rīkotā izsole par izsolāmo kustamo mantu – AUTOIEKRĀVĒJU STOCKA 3050- atzīstama par nesekmīgu. Izsoles rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu “Par kustamās mantas - AUTOIEKRĀVĒJA STOCKA 3050– izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 14., 10. §). 

 


 

Kustamās mantas DĪZEĻĢENERATORA DGF82 atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – DĪZEĻĢENERATORU DGF82, iegādāts 13.06.2011., darba kārtībā. Nosacītā cena EUR 1010,00 (viens tūkstotis desmit euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2015. gada 26.novembrī plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga S.Koliņas Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015. gada 25.novembrim plkst. 12.00. Dalības maksa EUR 15,00 (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 101,00 (viens simts viens euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga, mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64107343, 64119902, 29357680.

Izsoles noteikumi

 

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 26.11.2015. rīkotā izsole par izsolāmo kustamo mantu – DĪZEĻĢENERATORU DGF82 - atzīstama par nesekmīgu. Izsoles rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu “Par kustamās mantas - DĪZEĻĢENERATORA DGF82 – izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 14., 12. §). 


 

Nekustamā īpašuma "Kalna Precinieki", Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas  likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo  īpašumu “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā.  Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes  ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2015. gada 17.novembrī  plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista  palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 16.novembrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 700,00 (septiņi simti euro  00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas  nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela  2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas  lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 17.11.2015. atkārtoti rīkotā izsole par izsolāmo objektu – nekustamais īpašums “Kalna Precinieki”, Raunas pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 4276 009 0051, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,17 ha, no tiem 4,85 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4276 009 0051 001 - atzīstama par nesekmīgu.


 

Nekustamā īpašuma "Lapsiņu ferma", Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 3.jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 2.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2469,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 246,90 (divi simti četrdesmit seši euro 90 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.42760020310, kas sastāv no 2 zemes gabaliem ar kopējo platību 6,51 ha – pirkšanu noslēgts 27.06.2015. ar SIA “EURASIA LIVESTOCK”, reģistrācijas Nr. 40103740370, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 44-23, Rīga, LV-1011, par nosacīto cenu EUR 2469,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 7., 15. §).

 


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 10.jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 09.jūnijam plkst. 13.00. Nosacītā cena EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi

 

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 006 0087, sastāv no 4 (četrām) būvēm (dzīvojamā māja, kopējā grīdu platība 196,6 m2, t.sk. dzīvojamā platība 86,6 m2; saimniecības ēka, grīdu laukums 361,3 m2; noliktava grīdu laukums 40,2 m2; noliktava grīdu laukums 304,1 m2) un zemes gabala ar kopējo platību 27,99 ha – pirkšanu noslēgts 27.06.2015. ar  Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecība “MEŽA ŽAGARI”, reģistrācijas Nr. 54101031661, juridiskā adrese “Meža Žagari”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, par nosolīto cenu EUR 28 100,00 (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2015.gada 17.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 6., 2. §).

 


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas  likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā.  Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes  ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 08.aprīlī plkst. 10.00. Dalībnieku  reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 07.aprīlim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro  00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas  nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela  2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas  lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948,  64119902.

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ