Publiskie iepirkumi un izsoles


Izsoles 2016.gads 

Raunas novada domes
telpu grupas Nr.16 ar kadastra apzīmējumu 42760060168018
Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
nomas tiesību izsole
 
INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU 
 
Nomas objekts
Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000122537
Nomas tiesību izsoles veids
Mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV‑4131
Kadastra apzīmējums
4276 006 0168 018
Platība
9 m2
Lietošanas mērķis
Saimnieciskās darbības 
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 1,07 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomājamais īpašums atrodas biroju ēkā, kurā izvietots sociālais dienests.  Laukakmeņu mūra ēka, labā tehniskā stāvoklī, renovēta.
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā.
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā  līdz 2016.gada 03.novembrim plkst. 12:00 
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:
=      Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);
=      Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu      (oriģināls);
=       Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Juridiska persona:
=      Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  personu apliecinošs dokuments;
=      Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
=      Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums
2016.gada 04.novembris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29412063 –Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersonas
Domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, tālrunis 22016948;
Domes izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657.
Citi noteikumi
Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas
 
 
Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta-telpu 9m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 42760060168018 Valmieras ielā 1, Raunā, Raunas pagastā,Raunas novadā – telpu nomu noslēgts 01.12.2016 ar D.Ē., par nosolīto cenu EUR 1,12 (viens euro 12 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2016.gada 23.novembra sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu Valmieras ielā 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. 13.,10.§.)

 

 


 
Raunas novada domes
telpu nomas tiesību izsole
Dīķa iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
 
INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU
Nomas objekts
Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.   100000096405
Nomas tiesību izsoles veids
Mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Dīķa iela 8, Rauna,Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131
Kadastra apzīmējums
42760060616001
Platība
192,8m2
Lietošanas mērķis
Ražošanas funkcija
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 0,38 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
4 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomājamais īpašums atrodas ražošanas ēkā, kas saistīta ar citu ražošanas ēku. Ēka celta 1987.gadā, apmierinošā /labā tehniskā stāvoklī. Pieejamas pagasta komunikācijas- ūdensvads, kanalizācija. Ēkā ir gan administratīvās telpas, gan darbnīcas. Telpas izvietotas divos stāvos, otrā stāva telpām ierobežots pielietošanas veids- ražošanas rakstura telpas, kurām piekļuve pa standarta kāpnēm
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā.
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā  līdz 2016.gada 29.septembrim plkst. 12:00 
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
 
Fiziska persona:
 •        Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu  iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā  apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un  pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);
 •         Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 •         Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas  novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Juridiska persona:
 •        Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  personu apliecinošs dokuments;
 •        Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 •        Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums
2016.gada 30.septembris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29412063 –Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersonas
Domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, tālrunis 22016948;
Domes izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657.
Citi noteikumi
Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas
 
 
Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta- telpu 192,8m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 42760060616001 Dīķa ielā 8,Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā-telpu nomu noslēgts 05.10.2016 ar SIA “LARMET”, Reģistrācijas Nr. 40003675337, juridiskā adrese Dīķa iela 10, Rauna,Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, par nosolīto cenu EUR 0,43 (nulle euro 43 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016. gada 03. oktobra sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu Dīķa iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. 11.,1§.)

 
 


Nekustamā īpašuma Saules iela 6, Rozēs, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Saules iela 6, Rozēs, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā,Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā,Raunas novadā, 2016. gada 26. augustā plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā,Raunas novadā līdz 2016. gada 25.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR EUR 1744,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit četri euro 00 centi ), nodrošinājuma nauda EUR 174,40 (viens simts septiņdesmit četri euro 40 centi), (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda – EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta- nekustamā īpašuma Saules ielā 6, Rozēs,Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0288, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2547 ha –pirkšanu noslēgts 03.10.2016 ar KS “Cēsu patērētāju biedrība”, Reģistrācijas Nr.950300106, juridiskā adrese Vienības laukums 2, Cēsis,Cēsu novads, LV-4101, par nosacīto cenu EUR 1744,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016. gada 28.septembra sēdes lēmumu “ Par nekustamā īpašuma Saules iela 6, Rozes,Raunas pagasts,Raunas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. 10., 7.§)

 
 
Raunas novada domes
Telpu ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā
Nomas tiesību izsole
 
Nomas objekts
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Drustu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.  100000436723, žurnāls Nr.300002465198
Nomas tiesību izsoles veids
Mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Skolas iela 2, Drusti,Drustu pagasts, Raunas novads, LV‑4132
Kadastra apzīmējums
42480070134 001
Platība
28,9m2
Lietošanas mērķis
Saistīts ar ražošanas, noliktavas vai darbnīcas funkciju nodrošināšanu.
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 0,28 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomājamais īpašums atrodas bērnudārza ēkā, funkcionāli saistīts ar citām bērnudārza telpām, daļa ēkas neizmantotas. Bērnudārza ēka celta 1987.gadā, labā tehniskā stāvoklī
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā  līdz 2016.gada 29.jūlijam plkst. 12:00 
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:
 • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Juridiska persona:
 • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  personu apliecinošs dokuments;
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums
2016.gada 1.augusta plkst. 10:30, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29365501 – Saimnieciskā dienesta darbu vadītājs Drustos Ziedonis Bratka
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersonas
Domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, tālrunis 22016948;
Domes izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657.
Citi noteikumi
Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas
                                        
 
Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta- telpu 28,9m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 Skolas ielā 2,Drustos Drustu pagastā, Raunas novadā –telpu nomu noslēgts 01.09.2016 ar J.M., par nosolīto cenu EUR 0,33 (nulle euro 33 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016.gada 24.augusta sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu ar kadastra apzīmējumu 4248007 0134 001, Skolas ielā 2, Drustos,Drustu pagastā,Raunas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.”(prot.Nr.8.,5.§).

 

 
 Raunas novada domes
Pirts telpu ar kadastra apzīmējumu 42480070134 003 Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā
Nomas tiesību izsole
 
Nomas objekts
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Drustu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.  100000436723, žurnāls Nr.300002465198
Nomas tiesību izsoles veids
Mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Skolas iela 2, Drusti,Drustu pagasts, Raunas novads, LV‑4132
Kadastra apzīmējums
4248 007 0134 003
Platība
52,1m2
Lietošanas mērķis
Komercdarbība, pakalpojumu sniegšana.
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 0,31 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
10 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomājamais īpašums atrodas bērnudārza teritorijā, atsevišķi stāvoša palīgēka. Pirts ēka celta 1959. gadā, apmierinošā tehniskā stāvoklī, veikts daļējs remonts – mainīti logi. Komunikācijas – krāsns apkure, pieslēgums elektrotīkliem, ūdensvads,sausā tualete.  
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā  līdz 2016.gada 29.jūlijam plkst. 12:00 
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:
 • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Juridiska persona:
 • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  personu apliecinošs dokuments;
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums
2016.gada 1.augusts plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29365501 –Saimnieciskā dienesta darbu vadītājs Drustos Ziedonis Bratka
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersonas
Domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, tālrunis 22016948;
Domes izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko, tālrunis 29121657.
Citi noteikumi
Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas
 
 
Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta- telpu 52,1m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 42480070134 003 Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā telpu nomu noslēgts 01.09.2016 ar J.M., par nosolīto cenu EUR 0,36 (nulle euro 36 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016.gada 24.augusta sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu ar kadastra apzīmējumu 42480070134 003, Skolas ielā 2, Drustu pagastā,Raunas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (prot.Nr.8., 4.§).

 
 

Paziņojums par kustamās mantas – cirsmas „ Paceplīši" - atsavināšanu 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu „Paceplīši" ", kadastra Nr. 42760060639, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 5. nogabals 1,56 ha kopplatībā, nosacītā cena EUR 16 600,00 kopējais pārdodamais apjoms – 454,00 m3, cirtes paņēmiens – kailcirte. Objekta apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29412063. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2016. gada 20.jūlijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga G.Feldmanes Vidzemes ielā 2, Raunas novada, Raunas pagastā līdz 2016. gada 19.jūlijam plkst. 17.00. Dalības maksa EUR 15,00 (t.sk. PVN) un nodrošinājuma nauda EUR 1660,- (jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai). Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads) pie jurista palīga, mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64107343, 64119902, 29412063.

Izsoles Noteikumi  

Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta kustamo mantu – cirsmu „Paceplīši", kadastra Nr. 42760060639, Raunas novadā, 1. meža kvartāla 5. nogabals 1,56 ha kopplatībā, apjoms -454,00 m3 pirkšanu noslēgts 28.07.2016 ar SIA “VUDLANDE” Reģistrācijas Nr. LV 54103005451, juridiskā adrese Smiltenes nov., Launkalnes pag., „Lejasupītes”, LV-4729 par nosolīto cenu 16 750,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016.gada 27.jūlija sēdes lēmumu “Par kustamas mantas – cirsmas “Paceplīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (prot. Nr. 7., 9. §).

 


 

Nekustamā īpašuma Saules iela 8-1, Rozes, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Saules iela 8-1, Rozes, Raunas pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 6.maijā plkst. 10.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 5.maijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro 00 centi), (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi

 Izsoles rezultāts: 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 2016.gada 6.maija rīkotā izsole par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma Saules iela 8-1, Rozes,Raunas pagasts,Raunas novads, kadastra Nr.42769000353, sastāv no dzīvokļa īpašuma, ar kopējo platību 47.4 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes–atzīstama par nesekmīgu. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Saules iela 8-1, Rozes, Raunas pagasts, Raunas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (prot. Nr. 5., 10.§)

 
>

 

Nekustamā īpašuma “Kalna Vēliņi”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kalna Vēliņi”, Raunas pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 6.maijā plkst. 10.50. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 5.maijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 220,00 (divi simti divdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 22,00 (divdesmit divi euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta- Nekustamā īpašuma “Kalna Vēliņi”, Raunas pagastā,Raunas novadā, kadastra Nr.42760060454, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0.48 ha- pirkšanu noslēgts 31.05.2016 ar Ž.J., par nosolīto cenu EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kalna Vēliņi”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (prot. Nr. 5., 8.§)

 

 

Nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 6.maijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 5.maijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 5 500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta - Nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.42760090051, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,17 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4276 009 0051- pirkšanu noslēgts 31.05.2016 ar L.L. par nosolīto cenu EUR 6 300,00 (seši tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (prot. Nr.5.,9. §).

 

Nekustamā īpašuma “Jaunkalna Vēliņi” Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jaunkalna Vēliņi”, Raunas pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 6.maijā plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 5.maijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 970,00 (deviņi simti septiņdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 97,00 (deviņdesmit septiņi euro 00 centi), (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts: 

Līgums par izsolāmā objekta - Nekustamā īpašuma “Jaunkalna Vēliņi”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0384, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra Nr. 42760060384 platība 0.47 ha un ar kadastra Nr. 42760060390 platība 0.83 ha-pirkšanu noslēgts 31.05.2016 ar Ž.J. par nosacīto cenu EUR 970,00 (deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Jaunkalna Vēliņi”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.” (prot. Nr.5.,11. §).

 

 

Kustamās mantas PĻAUJMAŠĪNAS Z-010/24 atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – PĻAUJMAŠĪNU Z-010/24, iegādāta 21.01.2014., darba kārtībā.

Nosacītā cena EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.  Kustamās mantas DĪZEĻĢENERATORA DGF82 atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – DĪZEĻĢENERATORU DGF82, iegādāts ar maiņu 13.06.2011., darba kārtībā.

Nosacītā cena EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G. Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.  Kustamās mantas AUTOIEKRĀVĒJA STOCKA 3050 atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – AUTOIEKRĀVĒJU STOCKA 3050, iegādāts 09.05.2007., darba kārtībā.

Nosacītā cena EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.  Nekustamā īpašuma “Pagasti”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pagasti”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2016. gada 23.februārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2016.gada 22.februārim plkst. 12.00. Nosacītā cena: Dzīvoklis Nr. 1, “Pagasti”, Drustu pagasts, Raunas novads – EUR 1056,65; Dzīvoklis Nr. 2, “Pagasti”, Drustu pagasts, Raunas novads – EUR 471,88; Dzīvoklis Nr. 3, “Pagasti”, Drustu pagasts, Raunas novads – EUR 603,17; Dzīvoklis Nr. 4, “Pagasti”, Drustu pagasts, Raunas novads – EUR 678,06; Dzīvoklis Nr. 5, “Pagasti”, Drustu pagasts, Raunas novads – EUR 1059,87.Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai, reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ