Publiskie iepirkumi un izsoles


Izsoles 2018.gads 

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 14.janvārī plkst. 12:15. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 11.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 71 700 (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 7 170,00 (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:


Izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0029 – izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Saskaņā ar Raunas novada domes 2019.gada 30.janvāra sēdes lēmumu “Par atkārtotu izsoļu izsludināšanu” (Prot.Nr.1., 5.§.) tiek rīkota atkārtota izsole. 
Nekustamā īpašuma “Slavēni”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Slavēni”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 14.janvārī plkst. 11:30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 11.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Slavēni”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 008 0139 – pirkšanu noslēgts 08.02.2019. ar Cēsu rajona Drustu pagasta zemnieku saimniecību “KALNA – VĀGĀNI”, Reģistrācijas Nr. 49501004465, “Kalna Vāgāni", Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132, par nosolīto cenu EUR  2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2019.gada 30.janvāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.1., 4.§.).
Nekustamā īpašuma “Druvaskalni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana 


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Druvaskalni”, Raunas pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 14.janvārī plkst. 13:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 11.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 30 600,00 (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 3 060,00 (trīs tūkstoši sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

 Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:


Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Druvaskalni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0333 – pirkšanu noslēgts 08.02.2019. ar SIA FIRMA “Pasāža”, Reģistrācijas Nr. 49503002524, “Skaistlauki”, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, par nosolīto cenu EUR  58 140,00 (piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 30.janvāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.1., 4.§.).
Nekustamā īpašuma “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana


Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 14.janvārī plkst. 10:45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 11.janvārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:


Izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 004 0078 – izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Saskaņā ar Raunas novada domes 2019.gada 30.janvāra sēdes lēmumu “Par atkārtotu izsoļu izsludināšanu” (Prot.Nr.1., 5.§.) tiek rīkota atkārtota izsole. 


 

Nekustamā īpašuma "Pie Līvānu", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Līvānu”, Drustu pagasts, Raunas novads.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 22.oktobrī plkst. 10:45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 19.oktobrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pie Līvānu”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0277 – pirkšanu noslēgts 01.11.2018. ar fizisku personu S.R., par nosolīto cenu EUR  2 200,00 (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 24.oktobra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.13., 9.§.). 


 

Nekustamā īpašuma "Centrs nomai", Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Centrs nomai”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 22.oktobrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 19.oktobrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 60,00 (sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Centrs nomai”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0306 – pirkšanu noslēgts 01.11.2018. ar fizisku personu A.D., par nosolīto cenu EUR  660,00 (seši simti sešdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 24.oktobra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.13., 9.§.). 


 

Raunas novada domes
Telpu nomas tiesību izsole Dīķa iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads 
 
Nomas objekts
Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000096397
Nomas tiesību izsoles veids
Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Dīķa iela 3, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131
Kadastra Nr.
4276 006 0540
Platība
41,7 m2
Lietošanas mērķis
Komercdarbība
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 0,50 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā  līdz 2018.gada 7.septembrim plkst. 12:00 
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:
= Klātienē uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumenta oriģinālu (ja dokumentus par fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka derīgs personu apliecinošs dokumenta oriģināls);
Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
= Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Juridiska persona:
= Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē, jāuzrāda derīgs personu apliecinoša dokumenta oriģināls;
= Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
= Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums
2018.gada 10.septembris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29365501, no līdz 2018.gada 6.septembrim.
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes izsoles komisija.
Kontaktpersona
Evija Zurģe, tālrunis 22016948
Citi noteikumi
      Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

Izsoles noteikumi 

 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - telpu nomu Dīķa iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 4276 006 0540, 41,7 m2 platībā, noslēgts 03.10.2018. ar fizisku personu S.S., par nosolīto cenu EUR  0,55 (nulle euro piecdesmit pieci centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 26.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.12., 6.§.).


 

Nekustamā īpašuma “Lāčplēšos nomas zeme”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lāčplēšos nomas zeme”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 17.septembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 14.septembrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 8 500,00 (astoņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Lāčplēšos nomas zeme”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0391 – pirkšanu noslēgts 02.10.2018. ar SIA FIRMA “Pasāža”, Reģistrācijas Nr. 49503002524, “Skaistlauki”, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, par nosolīto cenu EUR  9 350,00 (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 26.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.12., 6.§.).


 

Nekustamā īpašuma “Pienenes”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pienenes”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 17.septembrī plkst. 10:45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 14.septembrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 4 400,00 (četri tūkstoši četri simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 440,00 (četri simti četrdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948. 

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pienenes”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0468 – pirkšanu noslēgts 02.10.2018. ar Raunas pagasta zemnieku saimniecība "GAIDAS", Reģistrācijas Nr. 49501005507, "Gaidas", Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, par nosolīto cenu EUR  4 840,00 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 26.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.12., 6.§.).


 

Nekustamā īpašuma “Pie Valstskalna”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Valstskalna”, Drustu pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 17.septembrī plkst. 11:30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 14.septembrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 17 000,00 (septiņpadsmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 700,00 (viens tūkstotis septiņi simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pie Valstskalna”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 004 0149 – pirkšanu noslēgts 02.10.2018. ar SIA “Dizozols”, Reģistrācijas Nr. 44103079618, Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201, par nosolīto cenu EUR  44 200,00 (četrdesmit četri tūkstoši divi simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 26.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.12., 6.§.).


 

Kustamās mantas - cirsmas "Pie Kalna Bērziem", atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu “Pie Kalna Bērziem”, Drustu pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 4248 008 0092, kopplatība 5 ha, apjoms 991,57 m3, 1.meža kvartāls, 1; 2; 4; 5; 6; 7 nogabals, cirtes paņēmiens – kailcirte.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 23.jūlijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 20.jūlijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 24 000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro 00 centi), dalības maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda EUR 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāju G. Rekmani pa tālruni 29357680. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Vēršam uzmanību uz precizētiem faktiskajiem m3 apjomiem 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – kustamās mantas cirsmas “Pie Kalna Bērziem”, kas atrodas Drustu pagastā, Raunas novadā, zemes vienības kadastra Nr. 4248 008 0092 – pirkšanu noslēgts 08.08.2018. ar SIA “Meža Bite’, Reģistrācijas Nr. 44103092103, “Priežu 1”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, par nosolīto cenu EUR 26 400,00 (divdesmit seši tūkstoši četri simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 25.jūlija sēdes lēmumu “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.10., 6.§.).
 


 

Nekustamā īpašuma "Gaišmājas", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 27.augustā plkst. 11.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 24.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 160,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Gaišmājas”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0215 – izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu.  Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 29.augusta sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.11., 7.§.).
 


 

Nekustamā īpašuma "Zaļkalni 1", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zaļkalni 1”, Drustu pagasts, Raunas novads.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 27.augustā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 24.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 805,00 (divi tūkstoši astoņi simti pieci euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 280,05 (divi simti astoņdesmit euro 05 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Zaļkalni 1”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 009 0070 – pirkšanu noslēgts 17.09.2018. ar fizisku personu A.L., par nosolīto cenu EUR 3 085,05 (trīs tūkstoši astoņdesmit pieci euro 05 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 29.augusta sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.11., 7.§.).
 


 

Nekustamā īpašuma "Zaļkalni 2", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zaļkalni 2”, Drustu pagasts, Raunas novads.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 27.augustā plkst. 10.45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 24.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 220,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 222,00 (divi simti divdesmit divi euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Zaļkalni 2”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 009 0069 – pirkšanu noslēgts 17.09.2018. ar fizisku personu A.L., par nosolīto cenu EUR 2 442,00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 29.augusta sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.11., 7.§.).
 


 

Nekustamā īpašuma "Ģībēnu izgāztuve", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 18.jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 15.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 002 0092 – pirkšanu noslēgts 18.07.2018. ar Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecību “Meža Žagari”, Reģistrācijas Nr. 54101031661, “Meža Žagari”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, par nosolīto cenu EUR 3 300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 27.jūnija sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.9., 8.§.).
 


 

Nekustamā īpašuma "Pie Siernīcām", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Siernīcām”, Drustu pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 18.jūnijā plkst. 10.45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 15.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pie Siernīcām”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 008 0059 – pirkšanu noslēgts 18.07.2018. ar Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta Jāņa Razminoviča zemnieku saimniecību “Lejas Jēci”, Reģistrācijas Nr. 54101025561, “Lejas Jēci”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, par nosolīto cenu EUR 13 200,00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 27.jūnija sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.9., 8.§.).
 


 

Nekustamā īpašuma "Pie Jaunpērlēm", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Jaunpērlēm”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 18.jūnijā plkst. 11.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 15.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948. 

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pie Jaunpērlēm”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 011 0031 – pirkšanu noslēgts 18.07.2018. ar Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecību “Meža Žagari”, Reģistrācijas Nr. 54101031661, “Meža Žagari”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, par nosolīto cenu EUR  16 500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 27.jūnija sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.9., 8.§.).
 


Vieglās automašīnas pārdošana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1. punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu Audi 80 ar valsts reģistrācijas Nr.FV2082

Nosacītā cena EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi).

Kustamās mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāju Guntaru Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruni - 64119902. 

Izsoles rezultāts:
Līgums par atsavināmā objekta – kustamās mantas - vieglās automašīnas Audi 80 ar valsts reģistrācijas Nr.FV2082, pirkšanu 2018.gada 29.martā noslēgts ar fizisku personu. 
 


 

Nekustamā īpašuma “Pie Mindaugiem”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Mindaugiem”, Drustu pagasts, Raunas novads.  

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 10.aprīlī plkst. 10.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 9.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pie Mindaugiem”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 42480020098, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,9 ha, t.sk. 1,63 ha lauksaimniecības zeme (ganības), 0,23 ha krūmāji, 0,04 ha zem ūdeņiem – pirkšanu noslēgts 08.052018. ar Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecību "MEŽA ŽAGARI", Reģistrācijas Nr.54101031661, par nosolīto cenu EUR 7 300,00 (septiņi tūkstoši trīs simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pie Mindaugiem”, Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.”, (Prot.Nr.6.,2.2§.)  
 

 

Nekustamā īpašuma “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagasts, Raunas novads.  

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 10.aprīlī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 9.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšana slikuma 35.panta pirmo daļu izsolāmā objekta ‑ nekustamā īpašumā “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 002 0092 - izsoles rezultāts nav apstiprināts. Raunas novada domes 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmums “Par nekustamā īpašuma “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.6., 2.1.§.). 
      Atpakaļ