Publiskie iepirkumi un izsoles


Izsoles 2017.gads
Nekustamā īpašuma “Ciedras”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

„Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ciedras”, Raunas pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 3.janvārī plkst.11:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018.gada 2.janvārim plkst.17:00.

Nosacītā cena EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 390,00 (trīs simti deviņdesmit euro 00 centi), jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai, reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.”

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Ciedras”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 42760060637, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2747 ha un 3 (trīs) ēkām– pirkšanu noslēgts 31.01.2018. ar A.K. par nosolīto cenu EUR 4 150,00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 24.janvāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ciedras”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.”, (Prot.Nr.1.,11§.).


 
Raunas novada domes  
Telpu nomas tiesību izsole Palsas iela 11, Drustu pagasts, Raunas novads
INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU OBJEKTU

Nomas objekts
Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Drustu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000424270
Nomas tiesību izsoles veids
Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese
Palsas iela 11, Drustu pagasts, Raunas novads, LV‑4132
Kadastra Nr.
4248 007 0175
Platība
20,5 m2
Lietošanas mērķis
Komercdarbība
Objekta nosacītā nomas maksa
EUR 0,44 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija
Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi
Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta
Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2017.gada 12.oktobrim plkst. 17:00
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:
  • Personu apliecinošs dokuments (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un pilnvarnieka pases kopija, uzrādot oriģinālu);
  • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
  • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Juridiska persona:
  • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē, personu apliecinošs dokuments;
  • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
  • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums
2017.gada 16.oktobris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis
EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate
Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29365501, no 2017.gada 28.septembra līdz 2017.gada 12.oktobrim.
Iznomātājs
Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs
Raunas novada domes izsoles komisija.
Kontaktpersona
Evija Zurģe, tālrunis 22016948
Citi noteikumi
Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi  


 

Nekustamā īpašuma “Dagra”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Dagra”, Raunas pagastā, Raunas novadā.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā,Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā,Raunas novadā, 2017.gada 27.oktobrī plkst.10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2017.gada 26.oktobrim plkst.12:00.

Nosacītā cena EUR 4 500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi ), nodrošinājuma nauda EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro 00 centi), jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai, reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.  

Izsoles noteikumi

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.109 "Kartība kādā atsavināma publiskas personas manta" 9.punkta 9.3.apakšpunktu, nekustamā īpašuma "Dagra", Raunas pagasts, Raunas novads, izsole ir apturēta.


 

Nekustamā īpašuma Stabiņi, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Stabiņi” Drustu pagasts, Raunas novads.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2017. gada 29. maijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2017. gada 26.maijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 9400 (deviņi tūkstoši četri simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 940,00 (deviņi simti četrdesmit euro 00 centi) jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai, reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā "Stabiņi", Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 42480060089, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,74 ha, no tiem 6,46 ha lauksaimniecības zeme (pļava), 0,19 ha krūmāji, 0,88 ha meži.– pirkšanu noslēgts 29.06.2017 ar Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecību "MEŽA ŽAGARI", reģistrācijas Nr. 54101031661, juridiskā adrese "Meža Žagari", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, par nosolīto cenu EUR 9 900,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2017.gada 28.jūnija sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Stabiņi", Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.", (Prot.Nr.8.,6.). 


 

Paziņojums par kustamās mantas - Transportlīdzekļa Volkswagen Transporter- atsavināšanu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - Transportlīdzekli Volkswagen Transporter ar valsts reģistrācijas Nr. HP 3385, iegādāts 12.07.2011.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2017. gada 13. martā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2017. gada 10.martam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi), dalības maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāju G.Rekmani pa tālruni 29357680

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts:

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, Raunas novada domes 13.03.2017. rīkotā izsole par izsolāmo kustamo mantu – Transportlīdzekli Volkswagen Transporter- atzīstama par nesekmīgu. Izsoles rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2017.gada 29.decembra sēdes lēmumu “Par kustamās mantas - Transportlīdzekļa Volkswagen Transporter ar valsts reģistrācijas [Nr.] - izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot. Nr.4.,6.§)

 


Nekustamā īpašuma Ceriņi, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ceriņi” Drustu pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2017. gada 24. martā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2017. gada 23.martam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 460,00 (četri simti sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi  

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Ceriņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.4248 002 0056, kas sastāv no 2 (divām) ēkām un zemes gabala ar kopējo platību 2,9 ha, no tiem 1,9 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,8 ha krūmāji – pirkšanu noslēgts 04.04.2017 ar Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecību “MEŽA ŽAGARI”, reģistrācijas Nr. 54101031661, juridiskā adrese “Meža Žagari”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, par nosolīto cenu EUR 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro un 00 centi).Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2017.gada 29. marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot. Nr. 4., 16.§)

 


Nekustamā īpašuma Dīķa iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Dīķa iela 8, Rauna, Raunas pagasta, Raunas novada. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā,Raunas novadā, 2017. gada 24. martā plkst. 10.15. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā,Raunas novadā līdz 2017. gada 23.martam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 30 000.00 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi), (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda – EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948, 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta- nekustamā īpašuma Dīķa ielā 8, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.4276 006 0616,kas sastāv no vienas palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0616 001 un zemes vienības 0,1571 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 42760060616 – pirkšanu noslēgts 27.04.2017 ar SIA “Fabrika Rauna”, reģistrācijas Nr.40003675337, juridiskā adrese Dīķa iela 10, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131, par nosacīto cenu EUR 30 500.00 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Rezultāti apstiprināti Raunas novada domes 2017. gada 26.aprīļa sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Dīķa iela 8, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr.5.,4.§)

 


 
      Atpakaļ