Starptautiskā sadarbība


Projekts "Young eyes"Coffee with politicians
On the 18th March another meeting called ‘Coffee with politicians’ took place in Rauna. 10 students and 6 deputies discussed the term GOVERNANCE. We worked in groups – students and deputies. Just like always, we had more of a creative approach. During the meeting politicians learnt more about students and what is important to them, students, however, learnt what it was that politicians wanted to get in return from students to improve municipalities social side/life. At the end of the meeting politicians and students discussed the question 'How can we help each other?'. The meeting tuned out as a fun and educational Wednesday.

Kafija ar politiķi
2015. Gada 18. Martā, Raunā norisinājās vēl viena tikšanās ar nosaukumu Kafija ar politiķi. 10 jaunieši un 6 deputāti diskutēja par tēmu governance. Strădājā grupās- jaunieši un deputāti. Kā vienmēr darbam mums bija radoša pieeja. Tikšanās laikā deputāti uzzināja vairāk par jauniešu dzīvi un kas viņiem ir svarīgi, savkārt jaunieši uzzināja, ko deputātu sagaida no viņiem, lai uzlabotu pašvaldības sociālo pusi/dzīvi. Tikšanās beigās deputāti un jaunieši apsprieda jautājumu, kā mēs viens otram varam palīdzēt. Tikšanās izvērtās, kā interesanta, jautra un arī izglītojoša trešdiena.Ice cream with the grown ups
A week ago an event called 'Ice cream with the grown ups' took place in Rauna. It was the second time when children (age 7-12) had a chance to meet and talk to our own politicians from Rauna municipality. Children were interested in their job - how the big decisions were made, what projects they were palnning on realizing and etc. The deputies, however, wanted to know what were children's hobbies, how they were doing at school, what were the things they were proud of. Politicians and children were really proud of how the meeting turned out and ended it on a tasty note with ice cream.

Saldējums ar lielajiem
Pirms nedēļas Raunā norisinājās pasākums mazajiem ar nosaukumu Saldējums ar lielajiem. Tā bija jau otrā reize, kad bērniem vecumā 7-12 gadi, bija iespēja satikties un parunāt ar mūsu pašu pašvaldības deputātiem. Bērni bija ieinteresesēti debutātu darbā - kā tiek pieņemti lielie lēmumi, kādus prokektus viņi plāno realizēt un utt. Savkārt deputāti bija ieinteresesēti bērnu hobijos, skolas ikdienā un kas ir lietas ar ko viņi ir lepni. Deputāti un bērni bija priecīgi par to kā tikšanās izvērtās un nobeidza to uz garšīgas nots ar saldējumu.First - Kick Off meeting at Rauna, Latvia
On the 1st February 2015 the creative work group from Rauna came together to talk about the new project 'Young Eyes'.
We discussed how we understood the project itself and its goals. We looked into what it exactly was that we wanted to achieve by 
taking part in the project and how to reach our goals. We had a creative approach. During the meeting we came up with several 
good an interesting ideas which we would like to come true and we are already working on further future activities.

Pirmā tikšanās
2015. Gada 1. Februārī, Raunas radošā darba grupa sanāca kopā, lai runātu par projektu Young Eyes. Mēs diskutējām par to kā mēs saprotam pašu projektu un tā mērķus. Mēs pārspriedām, kas īsti ir tas, ko mēs gribam sasniegt piedalotos projektā un kā to sasniegt. Darbam piegājām ar radošu pieeju. Tikšanās laikā mēs nonācām pie vairākām labām un interesantām idejām, kuras mēs arī gribētu īstenot un mēs jau strādājam pie tālākas projekta izstrādes.
      Atpakaļ