Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 9 2015.gada 26.augustā
21.08.2015
RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 9

2015.gada 26.augustā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Neimaņa ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par apdzīvojamās platības piešķiršanu M.Š.

  2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Lejas Precinieki”.

  3. Par finansiālu atbalstu jāšanas sporta sacensību organizēšanai.

  4. Par sociālās darbinieces ģimenēm ar bērniem Sandras Fišmeisteres iesniegumu.

  5. Par studiju kredīta galvojumu J.L.

 1. Par nekustamā īpašuma „Indrāni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

 2. Par nekustamo īpašumu „Pļaviņas”, „kadastra Nr.”, „Jaunausekļi”, „kadastra Nr.”, un „Niedres”, „kadastra Nr. „, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

 3. Par grozījumiem noteikumos Nr.2 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.

 4. Par grozījumiem Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.

 5. Par grozījumiem 2013.gada 25.septembra Raunas novada domes sēdes Nr.10 lēmumā 8.12. § „Par grozījumiem 2012.gada 22.februāra Raunas novada domes sēdes Nr.2 lēmumā 11.§ „Par Raunas novada domes Sociālā dienesta sociālās aprūpes mājās pakalpojuma cenrādi””.

 6. Par komandējumu Raunas novada domes priekšsēdētājai Evijai Zurģei.

      Atpakaļ