Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 7 2015.gada 25.jūnijā DARBA KĀRTĪBA
25.06.2015


DARBA KĀRTĪBA

1.    Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.
2.    Iesniegumu izskatīšana:
      2.1.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamam īpašumam „Baižkalni”, Raunas pagasts, Raunas novads.
      2.2.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamam īpašumam „Ābeļdārzs nomai”, Raunas pagasts, Raunas novads.
      2.3.    Par adreses piešķiršanu „Jaunmārškalni”.
      2.4.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejas Skripsti”.
      2.5.    Par apbūvētās zemes vienības „Klubs” iznomāšanu.
3.    Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2015.gadam iedalīšanu:
      3.1.    Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Dūķu” ezerā 2015.gadam iedalīšanu.
      3.2.    Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Brengūža” ezerā 2015.gadan iedalīšanu.
      3.3.    Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai „Kreiļu” ezerā 2015.gadan iedalīšanu.
4.    Par piemiņas sienas izveidošanu.
5.    Par biznesa ideju konkursa nolikuma apstiprināšanu.
6.    Par saistošajiem noteikumiem „Par Raunas novada domes stipendiju piešķiršanu”.
7.    Par Raunas novada domes 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
8.    Par grozījumiem noteikumos Nr.1 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”.
9.    Par grāmatas „Tur, kur Rauna…” cenas apstiprināšanu.
10.    Par domes priekšsēdētājas E.Zurģes atvaļinājumu.
11.    Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā.
12.    Par kanalizācijas tarifu noteikšanu nekustamā īpašumā ”Kalnieši”, Drustu pagastā, Raunas novadā.
13.    Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statusa noteikšanu.
14.    Par atbalstāmo studiju programmu speciālistu noteikšanu stipendiju piešķiršanai.
15.    Par nekustamā īpašuma „Lapsiņu ferma”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16.    Par otrās kategorijas šautuves izveidošanu nekustamā īpašumā „Mežkalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā.
      Atpakaļ