Aktualitātes


59446

Realizēts projekts par publisko interneta pieejas punktu attīstību Raunas novadā
30.06.2015


Realizēts projekts par publisko interneta pieejas punktu attīstību Raunas novadā

Projekts: “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Raunas novadā”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/006.

Darbības programma: „Infrastruktūra un pakalpojumi”

Projekta mērķis: Projekta mērķi – paaugstināt interneta piekļuves iespējas Raunas novadā pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti

Galvenās aktivitātes: 

•  publiskā interneta pieejas punkta (PIPP) ar pieeju datortehnikai izveidošana un esošā PIPP ar pieeju datortehnikai pilnveidošana Raunas pagastā

• PIPP izveidošana ar pieeju bezvada interneta piekļuves zonai un esošā PIPP ar pieeju datortehnikai pilnveidošana Drustu pagastā  

• publicitātes pasākumu nodrošināšana

Rezultāti:

• Iegādāti 6 datori ar nepieciešamo programmatūru, 
•    3 daudzfunkcionālās iekārtas (drukāšanai, skanēšanai A3 formātā),
•    2 tīkla iekārtas,
•     izveidoti 2datortīkli,

•     nodrošināta publicitāte

Iekārtas tika iegādātās Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Bezvadu interneta zonas izveidi nodrošināja AS “Capital”.

Projekta kopējās izmaksas:   11611.18 EUR, , kur 85% nodrošina ERAF, 3% valsts finansējums un 12 % Raunas novada pašvaldības līdzfinansējums.
ERAF finansējums:                9869.50 EUR
Valsts budžeta dotācija:         348.33 EUR
Raunas novada dome: 1393.34 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2014.gada 08.oktobra līdz 2015.gada 30.jūnijam
 
Projekta vadītājs: Daina Kļaviņa

Kontaktinformācija: tālr. 371 27841568, e-pasts: novadadome@rauna.lv

      Atpakaļ