Aktualitātes


Turpinās platību maksājumu izmaksa
27.11.2015


Platību maksājumi

Lauku atbalsta dienests līdz šim ir izmaksājis Vienotā platības maksājuma avansus vairāk kā 75% klientu. VPM avansa maksājumi tiek veikti pakāpeniski, tos plānots izmaksāt vairāk kā 90% klientu līdz šā gada beigām. Maksājumus saņem arī saimniecības, kas saimnieko bioloģiski vai ir pieteikušās pasākumam “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un Gados jaunajiem lauksaimniekiem.

Ir uzsākts izmaksāt arī maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (iepriekš bija – MLA). Klienti, kas pieteikušies mazo lauksaimnieku shēmai, maksājumus saņems sākot no 2016.gada februāra, bet 2016.gada sākumā tiks izmaksāts atbalsta maksājums par zaļināšanu.

LAD jau informēja, ka no 2015.gada tiek ieviesta tiešo maksājumu reforma, ir 22 jauni atbalsta veidi. Ir nepieciešams veikt izmaiņas IT sistēmās un gatavot administrēšanas shēmas, lai precīzi, ievērojot visas prasības, varētu notikt atbalsta maksājumu izmaksa, tāpēc tas prasa LAD papildus laika resursu. 

Zemkopības ministrija informē:

Cūkkopjiem maksās lielāku valsts atbalstu par sivēnmātēm. Izmaiņas paredz palielināt atbalsta likmi no 101,28 eiro līdz 131,28 eiro.

Apstiprināti kritēriji ES piešķirtā atbalsta saņemšanai piena ražotājiem un cūkkopjiem. Kārtība paredz prasību,ka atbalsta saņēmējam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā kā Lauku atbalsta dienesta klientam.Ja piena ražotājs piegādā svaigpienu citā ES dalībvalstī reģistrētampircējam, tad ,lai saņemtu ārkārtas atbalstu, viņam 5 dienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā ir jāpaziņo Lauksaimniecības datu centram – svaigpiena daudzums no 2015.01- 30.septembrim un atsevišķi septembra mēnesī pārdotais svaigpiena daudzums, reģistrētā pircēja nosaukums un atzīšanas numurs.

Raunas nov. lauksaimn.konsult. Astrīda Paurnieta
      Atpakaļ