Aktualitātes


82977

Uzākta jauniešu aptauja par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā
14.12.2017


 

Uzākta jauniešu aptauja par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061ietvaros uzsākta jauniešu anketēšana par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā, lai iegūtu datus, uz kā balstīt plānošanas dokumentu ,,Jaunatnes politikas stratēģija”, ko Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novados plānots izstrādāt 2018. gada pavasarī.

Anketas izstrādē iesaistījās visu astoņu sadarbības novadu darbā ar jaunatni speciālisti. Anketas mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un objektīvā pētījumā balstīts.

Novembra - decembra mēnesī anketa publiskota elektroniskajā vidē novadu mājas lapās, kā arī pieejama papīra formātā izglītības iestādēs un pagastu pārvaldēs, lai izvērtēšanas darbā iesaistītu maksimāli daudz jauniešu. Anketēšanu plānots pabeigt janvārī.

Projekts ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja      Atpakaļ