Aktualitātes


Beverīnas, Priekuļu un Raunas novados veiks ES nozīmes biotopu apsekošanu
10.08.2015


Beverīnas, Priekuļu un Raunas novados veiks ES nozīmes biotopu apsekošanu

Lai iegūtu precīzu kartogrāfisku un kvalitātes vērtējumu par purvu, mežu un zālāju daudzveidību, no 2015.gada 10.augusta līdz 10.oktobrim Beverīnas novada Kauguru pagasta, Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta un Raunas novada Raunas pagasta teritorijā sertificēti sugu un biotopu eksperti Maija Grandāne un Gaidis Grandāns Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veiks Eiropas Savienības nozīmes biotopu apsekošanu.

Atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. panta 3.punktam zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un kontroli. Tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemes īpašniekus būt saprotošiem un ļaut ekspertiem atrasties jūsu īpašumos – pļavās, mežos, purvos. Lai pārliecinātos, ka eksperts darbojas Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā, īpašnieks var lūgt uzrādīt eksperta apliecību (attēls pielikumā). Jāpiebilst, ka biotopu kartēšana tiks veikta vienā 12,5x12,5 km laukumā, nevis visos īpašumos. Apsekojamo teritoriju karte ir pieejama Kauguru, Mārsnēnu un Raunas pagastu pārvaldēs.

Tāpat, ja zemes īpašniekam ir interese piedalīties biotopu inventarizācijas procesā savā īpašumā, lūdzam sazināties ar ekspertiem pa tālruni 26741537.

Savukārt lai informētu par plānotajām aktivitātēm un skaidrotu to nepieciešamību, otrdien, 2015.gada 18.augustā pl.10:30 Beverīnas novada Mūrmuižā, “Pagastmājā”, Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz tikšanos visus interesentus. 

Biotopu kartēšanas rezultāti būs publiski pieejami 2016.gada sākumā un izmantojami, lai veicinātu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, palīdzētu plānot saimniecisko darbību, teritorijas attīstību un samazinātu termiņus, kādos tiek izsniegtas dažādas atļaujas un saskaņojumi saimnieciskajai darbībai.

Papildus norādām, ka Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā šajā teritorijā, iespējams, atradīsies vēl citi sertificēti sugu un biotopu eksperti, kas veiks stāvošu un tekošu ūdens biotopu apsekošanu un ūdens paraugu ieguvi un iežu un atsegumu apsekošanu. Arī šo ekspertu atpazīšanas zīme būs zemāk norādītā eksperta apliecība. Konkrētu ekspertu vārdi un uzvārdi tiks norādīti pie pagastos izvietotās informācijas pēc tam, kad būs zināmi iepirkumu rezultāti un noslēgti līgumi.

  1. attēls. Eksperta apliecības paraugs.

Biotopu apsekošana tiek veikta Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta projekta “Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā” ietvaros. 
      Atpakaļ