Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 17 2014.gada 23.decembrī
19.12.2014


 

RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 17

2014.gada 23.decembrī


DARBA KĀRTĪBA 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

   2.1.  Par I.Ņ. iesniegumu.  

   2.2.  Par apdzīvojamo platību A.Z.

   2.3.  Par apdzīvojamo platību S.G.

   2.4.  Par apdzīvojamo platību J.P.

   2.5.  Par mācību maksas kompensāciju Sociālā dienesta darbiniecei Valdai Zvaigznītei.

   2.6.  Par nosaukuma un adreses maiņu.

   2.7.  Par nekustamā īpašuma „Darvinieki” zemes sadalīšanu.

   2.8.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

 1. Par Raunas novada domes 24.09.2014. lēmuma „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu“ (prot.Nr.13, 4.§) grozījumiem.

 2. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu.

 3. Par zemes vienības „Lejas iela 2” ar kadastra apzīmējumu 42760060225 platības precizēšanu.

 4. Par nekustamā īpašuma „Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 5. Par nekustamā īpašuma „Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā atkārtotu atsavināšanu.

 6. Par pirts telpu nomas tiesību izsoli Skolas ielā 2, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā.

 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances.

 8. Par zemes nomas maksas parādu norakstīšanu.

 9. Par dalību Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē 2015.gadā.

 10. Par sadarbību ar krājaizdevumu sabiedrību.

 11. Par Raunas novada domes 26.11.2014. lēmuma „Par ēdināšanas izmaksām Raunas novada izglītības iestādēs” (prot.Nr.16, 21.§) papildinājumiem.

 12. Par pakalpojumu maksas noteikšanu Raunas pagasta sabiedriskajā tualetē.

 13. Par aizņēmumu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Raunas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē” finansēšanai.

 14. Par aizņēmumu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Raunas kultūras iestādē” finansēšanai.

 15. Par grozījumiem Raunas novada domes 2010.gada 20.janvāra „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā”.

 16. Par sakaru izdevumu kompensācijas deputātu pienākumu izpildei kārtības un apmēru apstiprināšanu.

 17. Par atlīdzību Raunas vidusskolas pedagogiem.

 18. Par Raunas novada domes amatpersonu un darbinieku amatu sarakstu un darba algām.
      Atpakaļ