Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 16 2014.gada 26.novembrī
24.11.2014


 

RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 16

2014.gada 26.novembrī


DARBA KĀRTĪBA

 

1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.
2. Iesniegumu izskatīšana:
      2.1 Par finansiālu atbalstu sportistam R.P.
      2.2 Par apdzīvojamo platību V.B.
      2.3 Par apdzīvojamo platību D.L.
      2.4 Par apdzīvojamo platību R.R.
      2.5 Par līdzfinansējumu Saimniecības ēkas celtniecībai pie Raunas kapiem.
      2.6 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Birzītes”, Raunas pagastā, Raunas novadā.
      2.7 Par R.Z. iesniegumu.
3. Par nekustamā īpašuma “Ošu Ābeļdārzs”, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par telpu nomas tiesību izsoli Cēsu ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
6. Par dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā.
7. Par komisijas izveidošanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi.
8. Par Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna aktualizēšanu.
9. Par grozījumiem Raunas novada domes 2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā”.
10. Par saistošo noteikumu Nr.43 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu.
11. Par komunālo pakalpojumu parādu norakstīšanu.
12. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu.
13. Par zemes vienību Raunas pagasta Raunas novada „Kalna Stuķi” un „Rīgas iela 14” piekritību.
14. Par zemes vienības Raunas pagasta Raunas novada „Gulbīši” piekritību pašvaldībai.
15. Par zemes vienības Raunas pagasta Raunas novada „Dagra” piekritību pašvaldībai.
16. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai „Jaunkalna Vēliņi”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances.
18. Par nodokļa parādu dzēšanu par kopējo summu līdz 15.00 euro, ja pamatparāda summa vecāka par 3 gadiem un ja personai iepriekš nav uzsākta parāda piedziņa.
19. Par nepamatoti aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances.
20. Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.1 Par nekustamo īpašumu „Briksti”, „kadastra Nr.”, un „Kreiļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.2 Par nekustamā īpašuma „Gravas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.2 Par nekustamā īpašuma „Ceriņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.4 Par nekustamā īpašuma „Spinduļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.5 Par nekustamā īpašuma „Stūrīši”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.6 Par nekustamā īpašuma „Jaunbrūži”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.7 Par nekustamā īpašuma „Jaungaiķi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.8 Par nekustamā īpašuma „Līgoņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.9 Par nekustamo īpašumu „Baižkalns”-1, „kadastra Nr.”, un „Baižkalni” „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.10 Par nekustamā īpašuma Ezera iela 11, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.11 Par nekustamā īpašuma Ezera iela 2, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.12 Par nekustamā īpašuma „Eglītes”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.13 Par nekustamo īpašumu „Ceļmalas”, „kadastra Nr.”, Dzirnavu iela 2, „kadastra Nr.”, Dzirnavu iela 5, „kadastra Nr.”, un „Mākoņi” „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.14 Par nekustamā īpašuma „Dārznieki”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.15 Par nekustamā īpašuma „Dimanti”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.16 Par nekustamā īpašuma „Ceplis”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.17 Par nekustamā īpašuma „Āboliņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.18 Par nekustamā īpašuma „Avotkalni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.19 Par nekustamā īpašuma „Austriņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.20 Par nekustamā īpašuma „Auļukalna pils”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.21 Par nekustamā īpašuma „Baizķalns”-8, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.22 Par nekustamo īpašumu „Vecirbītes”, „kadastra Nr.”, un „Vidus Jauunzemji”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.23 Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 19A, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.24 Par nekustamo īpašumu „Kaldavas”, „kadastra Nr.”, un „Veckaldavas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.25 Par nekustamā īpašuma „Vecidroles”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.26 Par nekustamā īpašuma „Vecgaiļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.27 Par nekustamā īpašuma „Lejas Dribas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.28 Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.29 Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.30 Par nekustamā īpašuma „Ķieģeļceplis”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.31 Par nekustamā īpašuma Kraujas iela 11, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.32 Par nekustamā īpašuma „Krastmaļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.33 Par nekustamā īpašuma „Kalna Pakuļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.34 Par nekustamā īpašuma Kalna iela 44, „kadastra Nr.”060080, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.35 Par nekustamā īpašuma Kalna iela 3, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.36 Par nekustamā īpašuma Kalna iela 14, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.37 Par nekustamo īpašumu Kalna iela 12, „kadastra Nr.”, un Rīgas iela 4-1, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.38 Par nekustamā īpašuma „Kalna Ģipšļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.39 Par nekustamā īpašuma „Krastmaļi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.40 Par nekustamā īpašuma „Kalna Drūģi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.41 Par nekustamā īpašuma „Kalna Bērzi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.42 Par nekustamā īpašuma „Jaunlaiviņas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.43 Par nekustamā īpašuma „Kalna Bārdiņas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.44 Par nekustamo īpašumu „Jaunplūmītes”, „kadastra Nr.”, Saules iela 10-7 „kadastra Nr.”, Saules iela 10, „kadastra Nr.”, un „Zelta Druva”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.45 Par nekustamo īpašumu „Lejas Drūģi”, „kadastra Nr.”, Puķu iela 1-9 „kadastra Nr.”, Puķu iela 1-10, „kadastra Nr.”, un Puķu iela 1, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.46 Par nekustamā īpašuma „Lejas Līdači”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.47 Par nekustamā īpašuma „Lejas Strautiņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.48 Par nekustamā īpašuma „Vēliņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.49 Par nekustamā īpašuma „Līgoņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.50 Par nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.51 Par nekustamā īpašuma „Ozoli”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.52 Par nekustamā īpašuma „Palejas”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.53 Par nekustamā īpašuma „Pāvulkalni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.54 Par nekustamo īpašumu Jaunatnes iela 2, „kadastra Nr.”, un „Puskalni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.55 Par nekustamā īpašuma „Rozes Kalēji”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.56 Par nekustamā īpašuma „Saulgoži”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.57 Par nekustamā īpašuma „Tiltkalni”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.58 Par nekustamā īpašuma „Upītes”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.59 Par nekustamā īpašuma „Upzemnieki”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.60 Par nekustamā īpašuma Gravas iela 11, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.61 Par nekustamā īpašuma „Apariņi”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
      20.62 Par nekustamā īpašuma „Kalna Pēles”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
21. Par ēdināšanas izmaksām Raunas novada izglītības iestādēs.
22. Par sporta pasākumu organizēšanu.
      Atpakaļ