Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 14 2014.gada 29.oktobrī
27.10.2014


 

RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 14

2014.gada 29.oktobrī


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Andra Neimaņa ziņojums par paveikto priekšsēdētājas darbu.

 2. Par nekustamā īpašuma „Ķevēni” zemes sadalīšanu.

 3. Par neapbūvētu zemes vienību – starpgabalu piekritību.

 4. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu.

 5. Par zemes vienību Drustu pagasta Raunas novada „Lejas Jaungārņi” un „Jaunķeveri” piekritību pašvaldībai.

 6. Par zemes vienības Raunas pagasta Raunas novada „Mazstrīķeļi 1” piekritību pašvaldībai.

 7. Par nekustamā īpašuma „Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 8. Par nekustamā īpašuma „Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā atkārtotu atsavināšanu.

 9. Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā 2015.gadā”.

 10. Par saistošajiem noteikumiem „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

 11. Par grozījumiem noteikumos Nr.4 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam”.

 12. Par 2014./2015.mācību gada 1.pusgada savstarpējo norēķinu izmaksu apstiprināšanu.

 13. Par īres maksu pašvaldības dzīvojamās mājas „Ozoli” dzīvoklim Nr.3, Drustu pagastā, Raunas novadā.

 14. Par finansiālu atbalstu nodibinājumam „Raunas Evaņģēliski Luteriskās draudzes diakonijas centrs”.

 15. Par dalību projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.

 16. Par domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes dalību organizācijas „Innovation Circle Network” ikgadējā konferencē.

 17. Par Raunas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna aktualizāciju.

 18. Par debitoru parādu norakstīšanu.

 19. Par nekustamā īpašuma „Jaunkaldavas-1”, „kadastra Nr.”, nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.

      Atpakaļ