Aktualitātes


Aktualitātes par Āfrikas cūku mēri
09.09.2014


ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS – KAS JUMS JĀZINA
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) 22. jūlijā izsludinātās ārkārtējās situācijas teritorija (izņemot karantīnas aizsardzības un uzraudzības zonu): Alojas novads, Mazsalacas
novads, Rūjienas novads, Naukšēnu novads, Valkas novads, Burtnieku novads, Kocēnu novads, Beverīnas novads, Strenču novads, Priekuļu novads, Raunas novads,
Smiltenes novads, Apes novads, Alūksnes novads, Viļakas novads, Balvu novads, Rugāju novads, Baltinavas novads, Kārsavas novads un Rēzeknes novada Audriņu,
Bērzgales, Dricānu, Gaigalavas, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Strūžānu un Vērēmu pagastsMĀJAS CUKU TURĒTAJIEM

IEDZĪVOTAJIEM

MEDNIEKIEM

• Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Cūku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!

• PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu saimniecībā pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems paraugus laboratoriskajām analīzēm.

• Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta dienestu (LAD)!

• Lai nepakjautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:

> Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu! Iegūto galu aizliegts izvest ārpus saimniecības!

> Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar meža cūkām!

> Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku pārvietošanu!

> Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu, dodoties kopt un barot cūkas! Regulāri mazgājiet rokas!

> Neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves atkritumus!

> Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur nepiederošās personas!

> Nepieļaujiet mīļdzīvnieku - suņu, kaķu - iekļūšanu kūtī!

> Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus, regulāri veiciet deratizāciju!

> Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!

> Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām!

> Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

•  Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām:

> Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai!

> Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas!

> Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!

> Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!

> Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus lauksaimniecības dzīvniekus!

> Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!

> Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus!

> Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!

> Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās!

• Par nomedīto meža cūku informējiet PVD un Valsts meža dienestu (VMD).

• Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu meža cūku pārvietošanos!

• Par atrastu nobeigušos meža cūku nekavējoties sazinieties ar PVD, lai noņemtu paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai!

• Neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnē!

• Neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus - dzīvnieku iekšējos orgānus un ādas!

• Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem!

• Mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, apģērbu un auto transportu!

• Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu meža cūkas gaļu!

• Neizvediet no karantīnas teritorijas nomedīto meža cūku gaļu un gaļas produktus!

SLIMĪBA NAV BĪSTAMA CILVĒKIEM UN CITU SUGU DZĪVNIEKIEM! Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemiņiem! Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!


Biodrošības pasākumi, kas īstenojami cūku sugu dzīvnieku novietnēs

Raunas novadā līdz š.g. 7.augustam

1. Novietne ir slēgta un, ja nepieciešams, iežogota, lai novērstu mājdzīvnieku kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.

2. Novietnē regulāri veic tīrīšanu, deratizāciju, dezinsekciju un dezinfekciju.

3. Kūtsmēslus savāc un uzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē.

4. Pie ieejas novietnes telpās ir novietoti dezopaklāji.

5. Pie ieejas (iebrauktuves) novietnes teritorijā ir izvietotas dezobarjeras.

6. Novietnē ir ierīkota karantīnas vieta, lai nodalītu slimus dzīvniekus vai dzīvniekus, par kuru iespējamo saslimšanu radušās aizdomas.

7. Novietnē ir ierīkota dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanas vieta, kas atbilst šādām prasībām:

7.1. tajā ir atsevišķas aprīkotas telpas, konteineri, saldētavas vai citi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanai piemēroti ūdensnecaurlaidīgi trauki (tvertnes) atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma;

7.2. tajā nevar iekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji;

7.3. tā atrodas iespējami tuvu novietnes iebrauktuvei vai vietā, kur iespējams nodrošināt šā pielikuma 7.1. un 7.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

8. Ir ierobežota vai pilnīgi novērsta nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuve dzīvnieku turēšanas vietām.

9. Dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra un veic deratizāciju, lai nevairotos grauzēji.

10. Līdz minimumam samazina apmeklētāju (piemēram, veterinārārsta, mākslīgās apsēklošanas tehniķa) skaitu. Ja nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, apmeklētājus nodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem, kā arī nodrošina iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un higiēnu (piemēram, apavu, roku dezinfekcija).

11. Novietnē ir ieviesta un uzturēta apmeklētāju reģistrācija.

12. Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem (izņēmums – barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas transports).

13. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargapģērbu un aizsargapaviem (aizsargapģērbu un aizsargapavus lieto tikai dzīvnieku turēšanas vietā un tos nedrīkst iznest no novietnes teritorijas).

14. Veicot darba pienākumus, darbinieki valkā aizsargapģērbu un aizsargapavus un ievēro higiēnu (piemēram, apavu, roku mazgāšana, dezinfekcija)."


Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis laboratorisko analīžu rezultātus, kas apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu 2 piemājas saimniecībās mājas cūkām Dagdas novada Ķepovas un Bērziņu pagastā un vienai atrastajai meža cūkai Ērģemes pagastā, Valkas novadā.

Ērģemes pagastā atrastais meža cūkas sivēns bija tuvu pirms tam atrastās, inficētās meža cūkas atrašanās vietai.

Piemājas saimniecībā Dagdas novadā Bērziņos ĀCM konstatēts 2 mājas cūkām, saimniecībā kopumā bija 4 cūkas. Savukārt Ķepovas pagasta saimniecībā ĀCM apstiprinājās 1 mājas cūkai, saimniecībā tika turētas 17 mājas cūkas.

ĀCM vīruss Latvijā apstiprināts 26 meža cūkām un 19 mājas cūkām vienpadsmit piemājas saimniecībās. Uz doto brīdi ir iznīcinātas 185 mājas cūkas.

PVD inspektori ir uzsākuši pārbaudes Ziemeļvidzemes reģiona saimniecībās. Pārbaužu laikā tiks apsekotas visas mājas, lai pārliecinātos vai tajās netiek turētas mājas cūkas. Pārbaužu laikā laboratoriskai izmeklēšanai tiks ņemti asins paraugi.

Latgales pusē PVD inspektori ir pārbaudījuši 4 553 mājas, no kurām cūkas tiek turētas 661 saimniecībā, kopā 2 453 cūkas. 1 662 cūkām noņemti asins paraugi laboratoriskai izmeklēšanai. Pārbaužu laikā inspektori ir konstatējuši 385 dažāda veida dzīvnieku turēšanas pārkāpumus.

PVD aicina visus dzīvnieku turētājus, jo īpaši tos, kuri savā saimniecībā tur cūkas, stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādejādi pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

Atgādinām: no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00 darbojas PVD ĀCM „karstais telefons”, kur piezvanot var saņemt atbildi vai skaidrojumu par infekcijas apkarošanas un profilakses pasākumiem.


Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi. 

Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās.

Par to iegādi var interesēties:

 • SIA „Vet Line”, Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, tālr. 20269055;  

 • SIA „Bebra serviss”, Bebrenē, Ilūkstes novadā, tālr. 29470510;  

 • SIA „Dr.Beinerts”, Salaspils novadā, tālr. 67941001;  

 • SIA „Bertas nams”, Ventspils iela 50, Rīga, tālr. 29493895;  

 • A/S „Dimela Veta Latvija” , Jaunmārupē, tālr. 29408249;  

 • SIA „Vet-Med” Mūkusalas ielā 42, Rīgā, tālr. 67625591;  

 • SIA „Kalnabeites”, Siguldas pagasts, tālr. 29232321;

 • SIA „Magnum Veterinārija”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, tālr. 29495560.

 • SIA „TBC Sistēmas”, tālr. 29420773, dezinfekcijas līdzekļi būs pieejami no pirmdienas, 28.jūlija, jo sarūpētie līdzekļi uz šo brīdi ir izpirkti,  

PVD informē, ka iegādājoties kvalitatīvu dezinfekcijas līdzekli, jāņem vērā galvenie izvēles kritēriji:

    • jābūt reģistrētam Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, biocīdu reģistrā http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas/biocidi/biocidi?id=995&nid=399

    • jābūt reģistrētam lietošanai veterinārmedicīnā,

    • jābūt jutīgam un efektīvam pret Āfrikas cūku mēra vīrusu,

    • attiecīgā dezinfekcijas līdzekļa atšķaidījumā to var lietot darba rīku, transporta līdzekļu, apģērbu, apavu, iekārtu, aprīkojuma un transporta līdzekļu dezinfekcijai.


Atgādinām, ka pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas rūpīgi jāiepazīstas ar konkrētā preparāta anotācijas aprakstu un drošības lapā pieejamo informāciju, bet strādājot ar dezinfekcijas līdzekli, jāievēro darba drošības noteikumus.


PVD aicina visus dzīvnieku īpašniekus un dzīvnieku turētājus, jo īpaši tos, kuri savā saimniecībā tur cūkas, stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādejādi pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.


Atgādinām: no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00 darbojas PVD ĀCM „karstais telefons”, kur piezvanot var saņemt atbildi vai skaidrojumu par infekcijas apkarošanas un profilakses pasākumiem.


PVD atgādina, ka dezinfekcijas līdzekļu iegāde un to lietošana ir katra dzīvnieku īpašnieka, dzīvnieka turētāja atbildība. To nosaka arī Ministru kabineta noteikumi Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. Tas ir jāievēro un jānodrošina ikdienas situācijā, bet jo īpaši tagad, ĀCM uzliesmojuma gadījumā.

Šobrīd pārbaužu laikā PVD pārliecinās, ka ne visas saimniecības to ievēro, tāpēc krīzes zonā jau no pirmajām dienām sniedz īslaicīgu atbalstu dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, sevišķi mazajām cūku saimniecībām un medniekiem.

 


Asociācija: dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami

Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latvijā nav pieejami dezinfekcijas līdzekļi pret šo lipīgo dzīvnieku slimību, un, ka uz tā piegādi esot jāgaida pat divas nedēļas.

Kā norāda Māris Pāvilsons, Latvijas Veterināro zāļu lieltirgotāju asociācijas (LVZLA) valdes priekšsēdētājs, vismaz trijās asociācijas biedru uzņēmumu lieltirgotavās (Magnum veterinārija, Vet Line un Bebra serviss), kas darbojas arī šīs lipīgās slimības skartajos reģionos, ir iespēja izvēlēties trīs dezinfekcijas līdzekļus - Halamid, Intra Care - IntraMulti - Des GA un Virkon S, un pēc rēķina apmaksas 24 h laikā tos ir iespējams saņemt.


Šobrīd, strauji izplatoties ļoti bīstamajam un lipīgajam Āfrikas cūku mērim, daudzas saimniecības šīs slimības skartajos rajonos pašas, vēl negaidot slimības uzliesmojumu, sāk profilaktiskas darbības, tostarp – dezinfekciju. Kā piebilst LVZLA valdes priekšsēdētājs, iespējams, ka slimības skartās saimniecības nedomāja par regulāru dezinfekciju vai arī lietoja mazāk efektīvus preparātus. „Tas ir tāpat kā ar cilvēkiem: cik daudzi, tuvojoties, piemēram, gripas epidēmijai, aizdomājas par higiēnu, imunitātes stiprināšanu un profilaksi? Kad slimība ir mājā, tad jau ir jādzēš ugunsgrēks,” piebilst M. Pāvilsons.


„Lopkopības ražošanas apstākļos, un ne tikai cūkkopībā, ļoti svarīga ir efektīva un nepārtraukta dezinfekcija. Vīrusu izraisītas slimības ne tikai var samazināt ienākumus, bet arī ietekmēt visu ražošanu. Labāk ieguldīt nelielas pūles un salīdzinoši nelielas izmaksas (cenas šiem preparātiem variē no 30 -140 eiro par iepakojumu) iespējamo risku novēršanā, nekā veikt ilgstošu un dārgu seku likvidāciju. Jo lielāka un intensīvāka kļūst lopkopība, jo lielāks kļūst „lipīgo” vīrusu izraisīto (jeb virulento) slimību risks. Labākais šāda riska novēršanas veids ir dezinfekcijas līdzekļi, kuru efektivitāte pret baktērijām, sēnītēm, sporām un vīrusiem ir jau pierādīta,” saka Māris Pāvilsons.  


Tāpēc svarīgi šos līdzekļus lietot gan jau slimības skartajās saimniecībās, lai novērstu turpmāku vīrusa izplatību, gan arī profilaktiski tajās saimniecībās, kuras nevēlas šādas slimības uzliesmojumu. Dezinfekcijas līdzekļi Halamid, Intra Care - IntraMulti - Des GA un Virkon S ir paredzēti arī cūku Āfrikas mēra vīrusu iznīcināšanai un der gan lietošanai dzīvnieku novietnēs, gan transportlīdzekļu dezinfekcijai, lopkopības ekipējuma un arī kāju vannām (apavu dezinfekcijai). Tie ir pieejami dažādās formās: pulverveida, šķidrā veidā, izsmidzināmi, gan arī kā putas, ir efektīvi jebkurā temperatūrā, organisko vielu klātbūtnē, arī cietā (jūras) ūdenī, droši ekipējumam, draudzīgi videi un dzīvniekiem.


 

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD inspektori, pārbaudot piemājas saimniecības un cūku novietnes, kā arī veicot ĀCM epidemioloģisko izmeklēšanu skartajās teritorijās, pārliecinājās, ka noteiktie biodrošības pasākumi joprojām ĀCM noteiktajā karantīnas teritorijā netiek ievēroti un rada draudus infekcijas tālākai izplatībai.


Analizējot mājas cūku saslimšanu saimniecībās, kuras skāris ĀCM slimības izplatība saistīta ar meža cūkām.


PVD aicina visus Latvijas cūku turētājus, bet jo īpaši tos, kas atrodas Āfrikas cūku mēra (ACM) ārkārtējās situācijas teritorijā, stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, bet jo īpaši:


 1. Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas! Tāpat mājas cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus!

 2. Neizmantot ārpus dzīvnieku novietnēm apģērbu un apavus, ar kuriem dodaties kopt un barot dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes, noteikti mainiet apģērbu, ar kuru dosieties mājās un mazgājiet rokas!

 3. Neturēt cūkas āra aplokos, tās ir jātur slēgtās novietnēs, lai nepieļautu saskari ar meža dzīvniekiem!

 4. Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža apmeklējuma, jānomazgā apavus un drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņus!


Tikai stingri ievērojot noteiktos biodrošības pasākumus varēs pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā!


PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā


Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina visus labības audzētājus, sevišķi Āfrikas cūka mēra (ĀCM) izsludinātajā ārkārtējās situācijas teritorijā, labības novākšanas un kulšanas laikā īpašu uzmanību pievērst teritorijai, no kuras iegūst graudus, kā arī tālākai graudu izplatībai.

Izvērtējot ĀCM epidemioloģisko situāciju Latvijā un kaimiņvalstī, kā arī informāciju no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) (European Food Safety Autority) datiem, iegūtie graudi var būt viens no augsta riska produktiem ĀCM tālākai izplatībai. ĀCM vīruss ir ļoti izturīgs un saglabājoties graudos, tos termiski neapstrādājot, spēj izplatīties tālāk. Vīruss iet bojā pie graudu termiskas apstrādes 60̊C pēc to 30 minūšu termiskas apstrādes.

Saspringtajā labības novākšanas laikā, sevišķi, ja labības lauks atrodas tuvu pie meža vai teritorijā, kurā varētu būt pārvietojušās meža cūkas, pirms labības novākšanas vajadzētu to apsekot un pārliecināties vai tajā nav „paviesojušās” meža cūkas.


Īpaša uzmanība jāpievērš novācot ražu no laukiem, kuros tiek audzēta kukurūza, zirņi, kartupeļi.


Pārbraucot no lauka uz lauku, sevišķi ĀCM aizsardzības un uzraudzības zonās, iesakām veikt graudu novākšanas kombaina riepu skalošanu vai dezinfekciju.


Neatstājiet bez uzmanības arī savu piemājas saimniecību, sevišķi ja tajā tiek turētas cūkas! Cūkām var izbarot tikai termiski apstrādātus graudus, vārītus kartupeļus, tām nedrīkst izbarot no lauka pļautu svaigu zāli vai zaļo masu!


Ja pļaujas laikā pamanāt uz labības lauka beigtu meža cūku, ziņojiet par to, zvanot uz PVD „karsto telefonu” – 20260400 vai arī informējiet tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.

ĀCM un KCM nav bīstamas cilvēkiem, bet ir ļoti bīstamas mājas un meža cūkām. Cilvēks var pārnest slimību ierosinātājus ar pārtiku, apģērbu, apaviem un sadzīves priekšmetiem.

 


Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu


Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31.jūlijam* un līdz 7.augustam**, saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31.augustam* un 7.septembrim**.


Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski vai kādā citā sev ērtā veidā informē PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā atrodas cūku novietnē, par savu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un nodrošināt noteiktos biodrošības pasākumus un vienojas par cūku pirmskaušanas apskates datumu un laiku. Dzīvnieku īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas mājas vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un kaušanas blakusproduktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!


PVD inspektors vai pilnvarots veterinārārsts ieradīsies saimniecībā un veiks cūku pirmskaušanas, kā arī ja cūkas tiks kautas mājās, pēckaušanas apskati, palīdzēs aizpildīt nepieciešamos dokumentus un informēs novietnes pārstāvi par turpmākajām darbībām.


Pirmskaušanas apskatei jānotiek ne vairāk, kā 24 stundas pirms paredzētās cūku kaušanas vai nosūtīšanas uz kautuvi, līdz ar to PVD lūdz tos dzīvnieku turētājus, kuru novietnē ir neliels cūku skaits, resursu un finanšu ekonomijas nolūkos atbalstīt priekšlikumu organizēt to kaušanu vienlaicīgi.


Ja pirmskaušanas pārbaudes laikā netiks konstatētas pazīmes, kas rada aizdomas par cūku saslimšanu ar ĀCM, tiks aizpildīti nepieciešamie dokumenti un cūkas varēs nokaut mājās vai nosūtīt kaušanai uz kautuvi.


Ja pārbaudes laikā cūkām konstatēs paaugstinātu temperatūru vai kādas citas pazīmes par iespējamo saslimšanu ar ĀCM, tiks ņemti asins paraugi un tikai pēc laboratorisko analīžu saņemšanas varēs pieņemt lēmumu par tālāko rīcību, ko darīt ar dzīvniekiem.


Ja novietnē ir mazi sivēni vai cūkas (piem, kuilis), kuru gaļa nav izmantojama uzturā vai arī saimniecība informē, ka tai nav kur likt iegūto gaļu, cūkas būs jānogalina un PVD sniegs atbalstu nogalināto cūku nogādāšanai uz blakusproduktu savākšanas konteineriem.


Pēc visu cūku nokaušanas dzīvnieku īpašniekam jāaizpilda Apliecinājums par cūku neturēšanu – apņemšanās gadu neturēt cūkas un Iesniegums Lauku atbalsta dienestam (LAD) kompensācijas saņemšanai par nokautajām/nogalinātajām, Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģistrētajām cūkām. Tiem, kuri nav LAD klienti, būs jāaizpilda arī Zemkopības nozares klienta reģistrācijas veidlapa.  


Visas nepieciešamās veidlapas nodrošinās PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts un cūku turētājs to varēs aizpildīt uz vietas, savā saimniecībā. Tās dzīvnieku turētājs var izdrukāt no PVD mājas lapas un aizpildīt pirms PVD inspektora ierašanās. Aizpildītās veidlapas PVD nogādās uz LAD.


PVD informē, ka gadījumā ja Apliecinājumā minētajā laikā apmeklējot saimniecību konstatēs, ka saimniecībā tomēr tiek turētas cūkas un Apliecinājums par cūku neturēšanu netiek pildīts, kompensācija būs jāatmaksā, kā arī iestāsies administratīvā atbildība un tiks piemērots naudas sods.


Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.______

Aktuāli - Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izsludinātās ārkārtējās situācijas zonā esošajām teritorijām Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izsludinātās ārkārtējās situācijas zonā esošajām teritorijām –  

*Daugavpils novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Laucesas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Tabores pagasts, Vecsalienas pagasts un Višķu pagasts; Aglonas novads; Krāslavas novads; Dagdas novads; Zilupes novads; Rēzeknes novada Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts un Pušas pagasts; Ludzas novada Brigu pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts un Rundēnu pagasts un Ciblas novads.

**Alojas novadā, Mazsalacas novadā, Rūjienas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, Beverīnas novadā, Strenču novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Smiltenes novadā, Apes novadā, Alūksnes novadā, Viļakas novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Baltinavas novadā, Kārsavas novadā un Rēzeknes novada Audriņu pagastā, Bērzgales pagastā, Dricānu pagastā, Gaigalavas pagastā, Ilzeskalna pagastā, Kantinieku pagastā, Lendžu pagastā, Nagļu pagastā, Nautrēnu pagasts, Ozolmuižas pagastā, Rikavas pagastā, Sakstagala pagastā, Strūžānu pagastā un Vērēmu pagastā.

 


Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem


Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.


Atbalstam var pieteikties:

 1. Novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Nosacījumi dzesētavu izvēlei:

 1. dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu piemērota 2 līdz 10 nesadalītu pieaugušu mežacūku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus, vēlams uzkarinātā veidā;

 2. dzesētavas temperatūras režīms (vēlams – 0 oC līdz +7 oC) nodrošina mežacūku liemeņu saglabāšanu kvalitātē, kas derīga lietošanai pārtikā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai.


Ne vairāk kā 5 (piecus) procentus no saņemtā atbalsta var izlietot biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu – dezinfekcijas līdzekļu, vienreizlietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu u.c. – iegādei.

Dzesētavas tiek iegādātas 3 (trīs) mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.

Dzesētavu iegādi apliecinošus dokumentus novadu pašvaldības iesniedz 10 darbdienu laikā pēc to iegādes.


Pieejamais finansējums ir 970 000 EUR (deviņi simti septiņdesmit tūkstoši euro).

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.


 1. Medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir vismaz piecsimt biedru (fiziskas personas) vai to apvienība mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai par sabiedrības veselību - lipīgo slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī pārtikas drošību.

Atbalsts tiek piešķirts šādu pasākumu īstenošanai:


Nr.

Veicamais pasākums darba uzdevumu īstenošanai

Atbalsta apmērs, euro

1.

Informatīvā videomateriāla sagatavošana (ne mazāk kā 25 minūtes)

4000.00

2.

Izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošana

3000.00

3.

Izglītojošie un informatīvie semināri – ne mazāk kā 30

(telpas, lektori, degviela, izdales materiāli)

17 000.00

4.

Prezentāciju un biroja tehnikas noma

3000.00

5.

Administratīvās izmaksas (10%)

3000.00


Kopā:

30 000.00


Pasākumus īsteno līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Atbalstu piešķir arī par tiem mednieku izglītojošiem pasākumiem, kas veikti, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ja to izdevumi nav segti no citiem publiskiem finanšu avotiem.

Pēc pasākumu īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 15.augustā iesniedz pārskatu (tai skaitā finanšu) par pasākumu īstenošanu.


Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.


Iesniegumu iesniegt LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 67027326).

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

 


CŪKU(T.SK. NOMEDĪTO MEŽA CŪKU) UN TO PRODUKCIJAS PĀRVIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI ĀFRIKAS CŪKU MĒRA(ĀCM) SKARTAJĀS TERITORIJĀS

Stāvoklis uz 27.08.2014

Lai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi,
kādi ir mājas un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu izplatīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā,
nospiediet kartē izvēlēto pagastu un izlasiet aktuālo informāciju!

 

Krāsu apzīmējumi

- Karantīnas kritiskā teritorija (III riska teritorija)

- Karantīnas inficētā teritorija (II riska teritorija)

- Karantīnas riska teritorija (I riska teritorija)

- Ārkārtējās situācijas teritorija

___ - Pagastu robežlīnija
      Atpakaļ