Aktualitātes


Raunas novadā reģistrētie vēlētāju apvienību kandidātu saraksti un programmas.
29.04.2013


VĒLĒTĀJU APVIENĪBA „Rauna” deputātu kandidāti

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzim.g.

Reģistrētā dzīves vieta

Izglītība

Pamatdarba vieta, ieņemamais amats

1.

Evija Zurģe

1981.

Raunas novads

Augst.

Raunas novada dome, izpilddirektore

2.

Andris Neimanis

1943.

Raunas novads

Vid. spec.

Raunas novada dome, priekšsēdētājs

3.

Andris Abrāmovs

1967.

Raunas novads

Augst.

Raunas vidusskola, skolotājs

4.

Aivars Damroze

1973.

Raunas novads

Augst.

Gatartas pansionāts, direktors

5.

Valentina Ņilova

1961.

Raunas novads

Vid.spec.

Raunas vidusskola, ēdnīcas vadītāja

6.

Dzintra Slišāne

1959.

Raunas novads

Augst.

Raunas vidusskola,  skolotāja

7.

Aiga Zvēriņa

1970.

Raunas novads

Augst.

Drustu pamatskola, skolotāja

8.

Mareks Dombrovskis

1975.

Raunas novads

Augst.

SIA”Baltic Outdoor Agency”, vadītājs

9.

Vladimirs Kovriga

1957.

Raunas novads

Vid.spec.

Drustu pamatskola,

 jaunsargu pulciņa vadītājs

10.

Rūta Kļaviņa

1961.

Raunas novads

Vid.spec.

Z/S Ozolkalns,

īpašniece

11.

Aleksandrs Katiševs

1986.

Raunas novads

Augst.

Raunas novada dome, grāmatvedis-konsultants

 

Ievēlēšanas gadījumā turpināsim iesāktos un jaunos novada attīstību veicinošos darbus. Mūsu pārliecība ir pašvaldības darbības caurspīdīgums un visiem pieejama informācija. Esam par Raunas novada nedalāmību un nepievienošanu kādam citam novadam.

 Izglītība

 Izglītībai plānosim pietiekošu finansējumu un saglabāsim visas novadā esošās skolas. Deputāti atbalstīs novada skolu stipro un vājo pušu analīzi sadarbībā ar skolu kolektīviem un audzēkņu vecākiem un sabiedrību, lai varētu uzlabot ikvienam skolēnam mācību procesa pieejamību, kvalitāti atbilstoši aktuālajām pārmaiņām izglītības sistēmā. Veicināsim mūžizglītību novadā. Saglabāsim transporta nodrošinājumu skolēnu nokļūšanai uz novada skolām un mājām. Veicināsim skolu iesaisti vispusīgu lielāku un mazāku sadarbības projektu realizācijā, stiprināsim skolu un jauniešu centra sadarbību.

 Novada ceļi un valsts ceļi

 Noteiksim kārtību, kādā prioritāri notiek ceļu uzturēšana, ceļu remonti (novadgrāvju atjaunošana, caurteku remonts, virskārtas seguma atjaunošana) un gājēju celiņu ierīkošana Raunā – Vidzemes ielā un Valmieras ielā no centra līdz upei, kā arī Drustu centrā.

Atkārtoti meklēsim risinājumu Raunā Valmieras ielas sakārtošanai un autoceļu Rauna – Lisa, Rauna – Drusti kā novada centrus savienojošo ceļu virskārtas seguma nomaiņai.

 Komunālā saimniecība un nekustamie īpašumi

 Izmantojot ES finansējumu veiksim energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus novadam piederošajos nekustamajos īpašumos.

Turpināsim uzsāktos remontdarbus pašvaldības ēkās Valmieras ielā 4, Valmieras ielā 1, Rīgas ielā 2 (bijusī grāmatnīcas ēka), Dīķa ielā 6 – Raunā un „Ozolos” Drustu pagastā. Turpināsim siltumtrašu nomaiņu Drustu centrā.

 Sociālā nodrošinātība un veselības aprūpe

 Strādāsim pie sistēmas izveides, kad papildus atbalsts no pašvaldības ir pieejams personai pašai aktīvi iesaistoties savu problēmu risināšanā. Uzsvaru liksim uz iespēju radīšanu sava dzīves stāvokļa uzlabošanai. Finansējuma iespēju robežās atjaunosim skolēnu darba iespējas pašvaldībā vasaras brīvlaikā.

Kopā ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām strādāsim pie sabiedrības izpratnes par veselīgu dzīvesveidu veicināšanas.

 Uzņēmējdarbība un tūrisms

 Uzlabosim infrastruktūras pieejamību par biznesa iespējamību novada teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam. Vismaz reizi gadā diskutēsim ar uzņēmējiem par viņiem vēlamo atbalstu no pašvaldības un iespēju robežās sniegsim šo atbalstu. Budžetā iespēju robežās paredzēsim zināmu finansējumu ikgadējam projektu konkursam jaunu ideju ieviešanai novadā.

Finansiāli atbalstīsim Raunas TIC darbu un tūrisma attīstību novadā. Īpašu vērību pievērsīsim tūrisma objektu teritoriju sakoptībai un visas novada teritorijas sakoptībai.

 Sabiedriskā kārtība un drošība

 Sadarbosimies ar Valsts policiju un zemessardzi, kā arī turpināsim uzsākto sadarbību ar Valmieras namsaimnieku klejojošo mājdzīvnieku izķeršanā Uzlabosim profilaktisko darbu ar jauniešiem un viņu vecākiem.

Uzlabosim ielu apgaismojumu Vidzemes ielā, Valmieras ielā, Rozes ciemā Raunas pagastā, kā arī Drustu centrā.

 Kultūra un sports

 Finansiāli atbalstīsim kultūras un mākslas pasākumus novadā. Turpināsim aizsāktās tradīcijas novadā – viduslaiku gadatirgu Raunā, festivālu „Rodam Raunas novadā”, strādāsim pie jaunu tradīciju radīšanas. Ieguldot budžeta līdzekļus un piesaistot ES finansējumu uzlabosim kultūras infrastruktūru –telpas, aprīkojumu, mēbeles, strādāsim pie tā, lai bijušo grāmatnīcas ēku izveidotu par kvalitatīvu aktivitāšu centru. Īpašu vērību pievērsīsim vēstures saglabāšanai, atbalstot muzeju darbību, noslēdzot grāmatas par Raunu izstrādi.

Turpināsim sportiski aktīvās vides infrastruktūras labiekārtošanu, attīstot  tautas sporta veidus vasarā, braucot ar velosipēdiem, skrienot un nūjojot, ziemā – slēpojot un slidojot. Lielisks ieguldījums sabiedrības veselības veicināšanai ir aizsāktais “Veselības takas” projekts.

 Vide un lauksaimniecība

 Sadarbosimies ar vides aizsardzības institūcijām. Atbalstīsim lauksaimniecības darbību novadā, rūpēsimies par pašvaldībai piederošo īpašumu sakopšanu un stimulēsim iedzīvotājus sakopt savas teritorijas, padarot vidi pievilcīgu gan sev pašiem, gan iebraucējiem.

 Sadarbība

 Septiņu novadu sadarbības līguma ietvaros turpināsim deleģēt izglītības pārvaldes, būvvaldes, starptautisko sakaru funkcijas Amatas novada pašvaldībai.

Turpināsim sadarbību ar draudzēm abos novada pagastos, ar novadā esošajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī stimulēsim jaunu nevalstisko organizāciju rašanos un darbību.

 

Vēlētāju apvienības LAIKS PĀRMAIŅĀM  deputātu kandidātu saraksts

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzim.g.

Reģistrētā dzīves vieta

Izglītība

Pamatdarba vieta, ieņemamais amats

1.

Nauris Spalviņš

1989.

Raunas novads

Augst.

A/S „A.C.B”,

projektu vadītāja palīgs

2.

Uldis Kalniņš

1960.

Raunas novads

Augst.

SIA ”Baižkalns”,

būvdarbu vadītājs

3.

Ilmārs Vecgailis

1960.

Raunas novads

Vid. spec.

SIA „Raunas Bruģakmens”, valdes priekšsēdētājs

4.

Pēteris Ozoliņš

1947.

Raunas novads

Vid.

spec.

SIA „Raunas Lauktehnika”, metāla apstrādātājs

5.

Guntis Jarohovičs

1959.

Raunas novads

Augst.

SIA „ART Betons”, būvinženieris

6.

Maigonis Ostrovskis

1956.

Raunas novads

Vid. prof.

SIA „Melko”,

valdes priekšsēdētājs

7.

Dace Sarkane-Plijeva

1974.

Raunas novads

Augst.

Raunas vidusskola,

skolotāja

8.

Anita Lubūze

1961.

Raunas novads

Augst.

Raunas novada pašvaldība,

strādniece

9.

Alda Raiskuma

1963.

Raunas novads

Augst.

Pašnodarbinātā persona, transporta loģistikas pakalpojumi

10.

Edgars Berkolts

1977.

Raunas novads

Vid.

prof.

SIA „Maribu”,

 valdes priekšsēdētājs

11.

Jānis Sīka

1975.

Raunas novads

Vid. prof.

Raunas evaņģēliski luteriskā draudze, priekšnieks

12.

Druvis Āboliņš

1963.

Raunas novads

Vid. spec.

SIA”Raunas Bruģakmens”, saimnieciskās daļas vadītājs


 

 Raunas novadā, savā mājoklī dzīvo laimīgs, ar darbu un iztikas līdzekļiem nodrošināts cilvēks, kuram ir iespējas baudīt labus kultūras pasākumus, aktīvi iesaistīties pašdarbībā, sabiedriskajās norisēs, piedalīties sporta un kultūras pasākumos. Pašvaldības iestādes nodrošina iedzīvotāju laipnu un kvalitatīvu apkalpošanu. Novada skolās var iegūt labu izglītību ar profesionālu ievirzi. Raunas novadu raksturo kvalitatīvi autoceļi, kultūrvēsturiski bagāta un sakopta vide.

Izglītība

Mēs neesam apmierināti ar Raunas vidusskolas līdzšinējo darbību un skolēnu progresējošo aizplūšanu uz citu novadu skolām. Uzlabosim sadarbību ar Raunas novada skolu kolektīviem, audzēkņiem un viņu vecākiem, paaugstinot skolu konkurētspēju. Izveidosim sporta, mūzikas un mākslas skolu filiāles Raunas novada mācību iestādēs, radot iespēju bērniem iegūt papildus izglītību ģimenes dzīvesvietā. Apzināsim un piesaistīsim talantīgos novada iedzīvotājus, kas motivētu bērnus un jauniešus apgūt jaunas prasmes un iemaņas interešu grupās.

Turpināsim Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbus.

Sadarbībā ar skolām, sociālo dienestu, bāriņtiesu, bibliotēkām attīstīsim mūžizglītības iespējas Raunas novadā, iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas (jaunās ģimenes, bezdarbniekus, pensionārus, personas ar īpašām vajadzībām, u.c.) apgūt jaunas un noderīgas prasmes (bērnu audzināšana, ikdienas pamatprasmju apgūšana, datorapmācība, komunikācijas prasmes, vecumposmu attīstība, attiecību veidošana ģimenēs, ēdiena gatavošana, dārzkopība, u.c.), veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū, paaugstinot dzīves kvalitāti.

Veicināsim novada uzņēmēju kontaktus ar skolēniem, palīdzot jauniešiem izvēlēties profesiju.

Atbalstīsim jauniešu centra darbību Raunā, centra izveidi Drustos.

Uzņēmējdarbība, infrastruktūra

Stiprināsim novada domes sadarbību ar novada uzņēmējiem, lai atbalstītu to darbību un attīstību. Rīkosim regulāras tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem.

Aicināsim pašmāju un ārvalstu uzņēmējus veidot ražošanas uzņēmumus novadā, paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par katru jaunradīto darba vietu.

Veicināsim novada attīstībai būtiskāko autoceļu Rauna-Jaunpiebalga un Rauna-Lisa rekonstrukciju.

Izstrādāsim programmu pašvaldības grants autoceļu atjaunošanai, paredzot finansējumu 100 % apmērā no ieņēmumiem par pašvaldības īpašumā esošā grants karjera iznomāšanu.

Gājēju drošībai izbūvēsim ietves Raunā–Vidzemes un Valmieras ielā. Veiksim Krasta un Kalna ielu rekonstrukciju, Drustos labiekārtosim Ozolu ielu.

Kultūra un vide

Kultūras namā jābūt kultūrai. Darīsim visu iespējamo, lai atgūtu un atjaunotu vēsturisko Raunas kultūras namu.

Atbalstīsim novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, kultūras un sporta pasākumus visos novada ciemos, ka arī sportistus, aizstāvot novada godu dažāda mēroga sacensībās.

Ilgtermiņā un mērķtiecīgi plānosim kultūrvēsturisko un dabas objektu kopšanu, veidojot ainaviski sakoptu vidi sabiedriskajā un privātajā sektorā.

Veicināsim novada atpazīstamību un tūrisma attīstību.

Rūpēsimies par Raunas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, izveidojot Raunas pagasta muzeju.

Tirgum jābūt tam paredzētajā vietā.

Pārvalde un iedzīvotāji

Nodrošināsim demokrātisku novada pārvaldību. Aktīvi iesaistīsimies Latvijas likumdošanas pilnveidošanas procesā.

Komiteju darbībā, aktuālu jautājumu risināšanā regulāri piesaistīsim sabiedrības pārstāvjus. Stiprināsim saikni ar novada iedzīvotājiem, iesaistoties novada domes rīkotajos pasākumos.

Nodrošināsim regulāru ģimenes ārsta pieejamību Drustos. Uzlabosim doktorāta telpas Drustos.

Veicināsim nevalstisko organizāciju (biedrību) attīstību novadā, kā arī iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju dalību novadam svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Ir jāuzlabo komunikācijas un informēšanas sistēma domē, pilnveidojot novada mājas lapu, nodrošinot informatīvā izdevuma „Raunas vārds” pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.

Veicināsim novada starptautiskās sadarbības projektus izglītības, kultūras, u.c. jomās, iesaistot ģimenes, skolas, biedrības.

Dzimstības veicināšanai noteiksim vienreizēju pabalstu par katru jaundzimušo– pirmajam bērnam-50 Ls, otrajam–75 Ls, trešajam un nākamajiem–100 Ls.

Nodrošināsim bezmaksas pusdienas pamatskolas audzēkņiem.

Uzlabosim sociālā dienesta telpu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, t.sk. personām ar invaliditāti.

Plānosim paplašināt pašvaldības dzīvojamo fondu, paredzot labiekārtotu dienesta dzīvokļu pieejamību pedagogiem, citiem speciālistiem un iedzīvotājiem.

      Atpakaļ