Aktualitātes


Jaunākā informācija - izsludinātie konkursi
11.03.2013


Pasaules bērnu mākslas izstāde-konkurss Taivānā

Rīko: Ķīnas Republikas Izglītības caur mākslu asociācija

Vieta un laiks: Nacionālais Taivānas mākslas izglītības centrs Taipejā, 2013.gada 28.augusts- 17.septembris

Dalībnieki: bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 15 gadiem

Pieteikšanās beigu termiņš: 2013. gada 25. marts

Taipejas misija Latvijas Republikā aicina Jūs iesniegt bērnu zīmējumus konkursam. Jūs varat sūtīt darbus uz Taivānu paši vai arī nogādāt tos uz Taipejas Misiju Latvijā, Elizabetes ielā 2 - 602, Rīgā.
Mēs pieņemsim zīmējumus līdz šī gada 25. martam.

Aizmugurē katram zīmējam noteikti ir jānorāda zīmējuma autors, vecums un skola, kā arī mākslas darbiņa nosaukums latviešu vai angļu valodā. Savukārt, ja Jūs nolemjat sūtīt uz Taivānu paši, obligāti ir jāpievieno arī aizpildīta pieteikuma anketa.

Kontaktpersona: Edīte Brikmane
Taipejas Misija Latvijas Republikā
Tel: 67320610

*

2013.gada 22. – 24. martā viesnīcā „Kolonna Hotel Cēsis” notiks neformālās izglītības apmācības Vidzemes reģiona jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem „Apmācības par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā”.

Jaunieti! Zini, ko vajadzētu mainīt Tavā pilsētā, pagastā vai novadā, bet nezini, kam un kā to ierosināt? Esi aktīvs, uzlabo jauniešu dzīvi pašvaldībā!

Pašvaldību pārstāvji!  Vēlaties veidot jauniešiem draudzīgu pašvaldību un iepazīt jauniešus kā vērtīgu un noderīgu resursu, kā arī uzzināt, kas viņiem svarīgs?

Piesakieties neformālās izglītības  apmācībās par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā! Apmācību mērķis - veicināt jauniešu un pašvaldību pārstāvju izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldību darbā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti reģionos.

Dalībnieku profils: Vidzemes reģiona jaunieši vecumā no 16 – 25 gadiem un pašvaldību pārstāvji, kuru tiešais darbs nav saistīts ar jauniešiem (piemēram, domes deputāti, sabiedrisko attiecību speciālisti, attīstības daļas darbinieki, pagastu pārvalžu darbinieki un citi pašvaldības administrācijas pārstāvji). Apmācību mērķa grupa šoreiz NAV pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki. Apmācībās piedalīsies 22 dalībnieki – 11 jaunieši un 11 pašvaldību pārstāvji (jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem NAV obligāti jābūt no viena pagasta/novada/pilsētas!)

Apmācības vadīs: Elīna Ķempele un Evija Rudzīte

Apmācības ir bez maksas, Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus un dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no apmācību vietu. Pieteikuma anketu līdz 2013.gada 12.martam lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ginta.salmina@gmail.com. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2013.gada 14. martam. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet - Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, e-pasta adrese: ginta.salmina@gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā:www.jaunatne.gov.lv

*

Eiropas Savienības (ES) programma "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EJU) (Erasmus for Young Entrepreneurs), piedāvā Latvijas jaunajiem uzņēmējiem iespējas un finansiālu atbalstu, lai dotos pieredzes apmaiņā uz dažādu Eiropas valstu uzņēmumiem tuvāko divu gadu laikā. Programma piedāvā iespējas arī pieredzējušiem Latvijas uzņēmumiem - uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no citām Eiropas valstīm. Sākot ar šo gadu, biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti" organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros.

"Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem (ar uzņēmējdarbības pieredzi līdz 3 gadiem) un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs. Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas idejas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem. Eiropas Savienība daļēji sedz uzturēšanās izdevumus, kas sniedz iespējas gūt pieredzi Eiropā tieši jaunajiem uzņēmējiem.

Papildus informācija par programmu pieejamā mājas lapā: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti" organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros, kā arī organizē ārvalstu jauno uzņēmēju uzņemšanu pieredzējušos Latvijas uzņēmumos. Pieredzes apmaiņu jaunie uzņēmēji var plānot no 1 līdz 6 mēnešiem. Svarīgi, lai jaunajam uzņēmējam būtu vai nu uzsākta biznesa ideja vai skaidrs biznesa plāns, kas paredz jauna produkta vai pakalpojuma attīstību.

Kā jaunais uzņēmējs Jūs būsiet ieguvējs no apmācības darbavietā — mazā vai vidējā uzņēmumā citur Eiropas Savienībā. Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās Jūsu jauno uzņēmumu. Jūs varat gūt labumu arī no piekļuves jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības partneriem ārvalstīs.

Kā uzņemošajam uzņēmumam Jūsu ieguvums var būt jaunas idejas, ko Jūsu uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Viņam var būt īpašas prasmes vai zināšanas tādā jomā, kuru Jūs nepārzināt, kas var papildināt Jūsu pieredzi. Lielākā daļa uzņemošo uzņēmēju bija tik apmierināti ar gūto pieredzi, ka pēc tam nolēma uzņemt pie sevis citus jaunos uzņēmējus.

Prioritārās jomas, kurās iespējama pieredzes apmaiņa ir sekojošas: tūrisms, piegādes ķēdes un loģistika, automobiļu ražošana, medicīna, lauksaimniecība, agrorūpniecība un pārtikas ražošana, linkopība, komercpakalpojumi, IT, celtniecība, metālapstrāde, radoša ekonomika, vides aizsardzība, atkritumu pārstrāde, energoefektivitāte, alternatīvā enerģija. Priekšroka tie dota uzņēmumiem, kuri nodarbina imigrantus, kā arī lauku uzņēmējiem. Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas laikā (600 -1000 Eiro mēnesī atkarībā no valsts, bet maksimāli ne vairāk kā 2100 Eiro par visu vizīti). Pieredzes apmaiņā var doties jau sākot no šī gada pavasara. Jārēķinās, ka no pieteikšanās brīža līdz braukšanas, lai nokārtotu visas formalitātes, paies vismaz 2 mēneši.

Ja vēlaties doties pieredzes apmaiņā uz ārzemēm vai uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no Eiropas, kā arī saņemt papildus informāciju, lūdzam sazināties ar biedrību "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti"! Kontaktinformācija atrodama mājas lapā: http://www.balticexperts.eu/en-us/eyeproject.aspx

Informācijas avots: biedrība "Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti"

*

Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profesionāls speciālists, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šādu speciālistu pēc konkrēta darba devēja pieprasījuma var sagatavot, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija - 70 Ls mēnesī.

Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz sešus mēnešus. Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, aģentūra nepieciešamo apmācību programmu iepirks un uzņēmumam vajadzīgos speciālistus sagatavos.
Uzņēmumiem nepieciešamo speciālistu apmācīšanu darba devēja izvēlētajā programmā NVA īsteno un finansiāli nodrošina ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” atbalstu. Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma viņam aktuālajā specialitātē, NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda:
1. fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
2. kontaktinformācija;
3. apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;
4. apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.
Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās bezdarbnieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases, NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.
Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Klientiem” à Aktuālie pakalpojumi à Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

      Atpakaļ